ریاضیات

خواب دیدن در مورد ریاضیات بیانگر این است که شما یک موقعیت در زندگی بیداریتان را ارزیابی می کنید که نیاز دارید تفکر منطقی تری راجع بهش داشته باشید. طبق احساساتتان عمل نکنید خواب دیدن اینکه قادر نیستید یک مساله یا معادله ی ریاضی را حل کنید، موازی یک مساله در زندگی بیداری تان است که ممکن است راجع بهش گیج شده اید. خواب ممکن است نکته ای را در مورد رویکردی جدید در مورد این مساله ی بیداری به شما بگوید. چیزی نباید به زندگی تان اضافه شود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید