والدین

دیدن والدین تان در خواب سمبلی از قدرت و پشت و پناه و عشق است. شما ممکن است نگرانی های خود را در مورد والدین تان بیان کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست خواب دیدن در مورد مرگ والدین تان بیانگر این است که شما دستخوش تغییرات مهمی در زندگی تان در عوالم بیداری هستید. رابطه تان با والدین تان، پا به عرصه ی جدیدی گذاشته است، کامل می شود خواب دیدن در مورد والدین دوستتان ،اگرچه شما ممکن است تا به حال آنها را ندیده باشید،به آرزوهای شما در این مورد برمی گردد که شما دوست دارید که والدین خودتان چگونه و شبیه چه کسی باشند

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید