پلیس

دیدن پلیس در خوابتان نمادی از ساختار، قانون، قدرت، اختیار و کنترل است. شما نیاز دارید که به رفتار بی ملاحظه تان پایان دهید وگرنه قانون شما را می گیرد. تعبیر دیگر این است که خواب به این اشاره دارد که شما در احترام گذاشتن به باید ها و نباید ها و وظایفتان شکست خورده اید. خواب دیدن اینکه شما توسط پلیس دستگیر شده اید بیانگر این است که شما از نظر ج – نسی یا احساسی، به خاطر حس گناهش، احساس محدود شدن می کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که در مورد چیزی، حس نگرانی دارید. خواب دیدن اینکه شما افسر پلیس هستید بیانگر حس اخلاقیات و آگاهی شماست. خواب ممکن است شما را در مسیر درست راهنمایی کند. اگر شما خواب های تکرار شونده ای دارید که افسر پلیس هستید، پس ممکن است به این معنی باشد که کارهای گذشته تان، برای شما احساس گناه باقی گذاشته است. رفتار و کار هاتان را به عنوان یک پلیس در نظر گیرید. اگر خوابتان اینگونه است که در تعقیب یک مضنون هستید، بیانگر این است که بعد شیطانی تان با استاندارد های اخلاقی تان در تضاد و مجادله است. خواب دیدن اینکه شما پلیس مخفی هستید بیانگر این است که شما علیه ضمیر خودآگاهتان عمل می کنید. خواب دیدن اینکه برای تماس با پلیس مشکل دارید بیانگر این است که هنوز توانایی و اعتبار خودتان را در یک موقعیت تایید نکرده اید. شما نیاز دارید که جهت زندگی تان را در کنترل گیرید و تحت فرمان شما باشد. خواب دیدن اینکه شما اتومبیلتان توسط پلیس به کنار جاده کشیده می شود بیانگر این است که نیاز دارید سرعتتان را کم کنید و چیزها را در دستتان گیرید. خواب دیدن اینکه از دست پلیس فرار می کنید به این معنی است که شما از مواجهه با پیامد کارهاتان خودداری می کنید. بیانگر این است که قوانین خاصی را رد می کنید. دیدن ماشین پلیس در خوابتان بیانگر این است که کمک برای شما در راه است. شما هرج و مرج درونی را تجربه می کنید و به مداخله نیاز دارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید