سندل

دیدن یا پوشیدن صندل در خوابتان بیانگر راحتی است. شما اطرافیانتاننان را درک می کنید. تعبیر دیگر این است که نیاز دارید با دقت و آرام در مورد افراد خاصی قدم بردارید. خواب دیدن اینکه صندل هاتان خراب شده است به این معنی است که نیاز دارید یک موقعیت را آرام تر دنبال کنید. شما نیاز دارید که آهسته تر گام بردارید. اگر یک جفت صندل دیگر پیدا کنید، بیانگر این است که نیاز دارید در یک جهت متفاوت شروع به حرکت کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید