مجرد

دیدن یک فرد مجرد در خواب بیانگر این است که شما در زندگی عاطفی(روابط عاشقانه) تان به دنبال آزادی هستید. اگر یک مرد خواب بیند که مجرد است، بیانگر این است که او اصلا احساس آزادی نمی کند- حس می کند که در قید و بند است. تعبیر دیگر این است که مرد مجرد بیانگر جنبه ی  مردانه ی شماست. اگر شما مجرد نیستید، اما خواب می بینید که هستید، بیانگر این است که نیاز دارید روی پای خود بایستید. شما نیاز دارید که به یک موقعیت یا مساله، خودتان رسیدگی کنید به جای اینکه به دیگران تکیه کنید. قوی باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید