تعبیر خواب فرزند پسر

فرزند پسر

دیدن پسرتان در خواب بیانگر ایده آل، امید ها، ظرفیت و جزو جوان شماست. از طرف دیگر، دیدن پسرتان در خواب ممکن است اهمیتی نداشته باشد و به سادگی، آیینه ی زندگی بیداری تان باشد. اگر شما پسر ندارید و خواب میبینید که به دنبال او هستید بیانگر بعد مردانه ی توسعه نیافته ی خود شماست. شما نیاز دارید که جوانی و کودک درون خودتان را تایید کنید.
مطالب مشابه  تعبیر خواب شخصیت ها
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!