عنکبوت

دیدن عنکبوت در خوابتان بیانگر این است که حسی مثل حس یک بیگانه در یک موقعیت را دارید. یا شاید می خواهید فاصله تان را حفظ کنید و از موقعیتی حذاب و وسوسه انگیز دور بمانید. عنکبوت، نمادی از قدرت زنانه یا شکل مادری کنترل کنند در خوابتان است. تعبیر دیگر این است که عنکبوت در خوابتان، نمادی از بدشانسی است. دیدن عنکبوت مرده در خوابتان بیانگر این است که شما بر وسوسه ی زنانه ای قوی غلبه کرده اید

دیدن عنکبوتی که در خوابتان تار می تند بیانگر این است که شما به خاطر سخت کوشی تان پاداش خواهید گرفت. در شغلتان ترفیع خواهید گرفت یا به خاطر دستاوردتان در یک وظیفه ی مشکل، شناسایی خواهید شد. عنکبوت ها، نمادی از خلاقیت هستند، به خاطر تارهای پییچده ای که می تنند. جنبه ی منفی آن، عنکبوت ها ممکن است بیانگر حس گیر کردن در یک رابطه ی چسبنده باشند. بیانگر نیروی کنترل کننده و به دام انداختن است. شما حس می کنید که کسی یا موقعیتی، زندگی را از شما بیرون می کشد. تعبیر دیگر این است که اگر عنکبوت در خوابتان تاری می تند، می تواند استعاره ای از دنیای مجازی www و ارتباط جهانی باشد

دیدن تخم عنکبوت در تار بیانگر این است که شما قادر نیستید به طور کامل ظرفیت خود را درک و قبول کنید. شما از ابراز خود باز داشته می شوید.

دیدن عنکبوتی که در خوابتان از دیوار بالا می رود بیانگر تمایلات شماست که به زودی درک خواهد شد

خواب دیدن اینکه عنکبوت از سقف روی شما پایین میاید بیانگر این است که شما قادر به فرار کردن از یک رابطه نیستید. اگر شما خواب بچه عنکبوت ببینید، نماد یک رابطه ی جدید یا اخیر است.

خواب دیدن اینکه شما توسط یک عنکبوت گاز گرفته می شوید بیانگر کشمکش بین شما و مادرتان یا یک زن کنترل کننده ی دیگر در زندگی تان است. خواب ممکن است استعاره ای از یک مادر حریص یا قدرتی زنانه برای مالکیت و به دام انداختن باشد. شاید شما حس می کنید که در یک رابطه گیر کرده اید.

خوردن عنکبوت یا خواب دیدن عنکبوت در دهانتان نمادی از کنترل روی یک موقعیت است. شما نمی ترسید که تسلط خود را در یک رابطه اعمال کنید (بر یک رابطه مسلط شوید)


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید