عنتر(یک نوع میمون)

دیدن عنتر در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید احساسات خود را بیشتر بیان کرده منتقل کنید. شما نیاز دارید به صورت رک و راست به دیگران بگویید که چه احساسی دارید. از طرف دیگر، می توان گفت که شما خودتان را به شیوه ای نادرست ابراز می کنید

بویژه خواب دیدن عنتر سفید به معنی این است که کاملا عاری از احساس هستید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید