سوئی شرت

پوشیدنش در خوابتان بیانگر گرمی و راحتی است. تعبیر دیگر این است که پوشیدنش بیانگر این است که شما از چیزی یا کسی پنهان می شوید. شما تلاش می کنید که احساسات واقعی خود را در مورد یک موضوعی بپوشانید به تعبیر دیگر دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید از کار و مدرسه، راحت شوید و فرار کنید. بیانگر نگرش بی خیال و راحت است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید