سرباز

خواب دیدن اینکه شما سرباز هستید بیانگر دیسیپلین(نظم)، ساختار، سفتی و نگرش بدون نفوذ و وفادار شماست. شما نظرات و احساساتتان را به دیگران تحمیل می کنید. تعبیر دیگر این است که سرباز به این معنی است که شما خودتان را برای نبرد بر سر یک مساله آماده می کنید. شما حس می کنید که نیاز دارید از باورها، ارزش ها و نظراتتان دفاع کنید. خواب دیدن اینکه شما سابق بر این سرباز بوده اید، بیانگر توانایی شما برای ارائه تصمیم هاتان و طرز فکرتان است. شما نیاز دارید که رویکرد خود را نسبت به هدف تغییر دهید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید