ژاکت

دیدن یا پوشیدن ژاکت در خوابتان بیانگر تصویری است که شما می خواهید به دنیای بیرون ارائه کنید و نمایش دهید. تعبیر دیگرا ین است که نمادی از شخصیت حمایتگر و تدافعی شماست. شما تمایل دارید که احساساتتان را دور کنید و در نتیجه، ممکن است خودتان را ایزوله کنید. رنگ، ظاهر، و جنس ژاکت را در نظر بگیرید، مهم است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید