بوفالو

دیدن بوفالو در خواب، نمادی از نجات، قدرت و نیرومندی است. خواب ممکن است هشدار دهد که شما از مسیر زندگی تان و اهدافتان منحرف می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر وراثت، اصالت و ریشه هاتان است. بویژه اگر شما یک بوفالوی سفید در خواب ببینید، به این معنی است که تمایلاتتان ارضا شده است

دیدن یک بوفالوی زخمی یا کشته شده، هشداری است که شما نیاز دارید به دقت از طریق موقعیت های ریسکی و پروژه های ریسکی که بر می دارید، راجع بهش فکر کنید

دیدن یک گله بوفالو در خواب بیانگر آرامش و وفور است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید