تعبیر خواب خائن

خائن

خواب دیدن اینکه شما خائن هستید یا متهم به خیانت می شوید بیانگر این است که خود را گناهکار می دانید. چیزی شما را از درون می خورد. شما ممکن است کاری را انجام داده اید که بهش افتخار نمی کنید. دیدن یک خائن در خوابتان بیانگر این است که احساس می کنید تحقیر می شوید. کسی شما را نا امید می کند و به طریقی تحقیرتان می کند.
مطالب مشابه  تعبیر خواب خدمتکار
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!