خائن

خواب دیدن اینکه شما خائن هستید یا متهم به خیانت می شوید بیانگر این است که خود را گناهکار می دانید. چیزی شما را از درون می خورد. شما ممکن است کاری را انجام داده اید که بهش افتخار نمی کنید. دیدن یک خائن در خوابتان بیانگر این است که احساس می کنید تحقیر می شوید. کسی شما را نا امید می کند و به طریقی تحقیرتان می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید