پله برقی

دیدن یک پله برقی در خوابتان بیانگر این است که بین سطوح مختلف آگاهی حرکت می کنید. اگر شما با پله برقی بالا می روید، بیانگر این است که با مسائل عاطفی مواجه می شوید و مقابله می کنید. شما در جهت یک سفر معنوی پیش می رود و به خوبی و راحتی پیش رفت می کنید. اگر از پله برقی پایین می رود، به معنای سرکوب و نزول به درون ناخودآگاهتان است. احتمالا یک عقب نشینی را تجربه می کنید. خواب دیدن اینکه شما یا کسی پله برقی ای که پایین میاید را بالا می روید (در جهت عکس حرکت پله برقی حرکت می کنید) بیانگر این است که شما با احساسات تان به شیوه ای موثر رو برو نمی شوید. شاید شما می ترسید که خود را در معرض آسیب پذیری قرار دهید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما کار و تلاش زیادی صرف چیزی می کنید که ارزش ندارد. شما انرژی خود را سر پیگیری های بی نتیجه هدر می دهید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید