کمد

خواب دیدن اینکه شما یک کمد را باز می کنید، بیانگر این است که شما حقیقت نهفته یا رازی را نمایش می دهید خواب دیدن اینکه شما یک کمد را می بندید یا چیزی را ته کمد می گذارید، بیانگر این است که چیزی است که تلاش می کنید پنهانش کنید. شما از رویارویی با مساله یا مشکلی، خودداری می کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید