کمد لباس

دیدن یک کمد لباس در خوابتان بیانگر جنبه هایی از خودتان است که مخفی می کنید. ممکن است به خود صمیمی تان یا خود کودکی تان اشاره داشته باشد. شما نیاز دارید که این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره تان هم دور بیندازید هم دخیل کنید خواب دیدن اینکه شما در کمد لباس پنهان می شوید بیانگر این است که تلاش می کنید از خودتان در مقابل صدمه دیدن، چه احساسی حتی فیزیکی، حفاظت کنید. شما می ترسید که به دیگران اجازه دهید که خود واقعی شما را بشناسند موقعیت نامطلوب به بهترین شکل استفاده کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید