نهنگ: وال

دیدنش در خوابتان بیانگر شهود و آگاهی است. شما با روان و حس معنویت خود سازگارید. تعبیر دیگر این است که وال نمادی از یک رابطه یا پروژه ی کاری است که ممکن است از نظر مدیریت کردن، خیلی برای شما بزرگ باشد و از پسش برنمیایید. احساس می کنید که دارید له می شوید. خواب ممکن است جناسی از شیون کردن باشد و تمایل به اینکه در مورد چیزی ناله کنید.

خواب دیدن اینکه نهنگ پرواز می کند نمادی از حس عمیق آزادی از پایین آوردن یک دیوار احساسی است. شما حس می کنید که وزن زیادی را بلند کرده اید.

دیدن دم وال به تنهایی در خوابتان بیانگراین است که شما از نظر احساسی متعادل هستید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید