بزکوهی

دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه ی عاشقانه مقصر هستید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید