بوزینه

دیدن یک بوزینه در خواب بیانگر فریب کاری، موذیگری و دروغگویی است. تعبیر دیگر این است که ممکن است به این اشاره کند که شما یا یک نفر دیگر، تقلید کورکورانه کرده اید. شما نیاز دارید که آرام باشید. بوزینه ممکن است سمبلی از ماهیت وحشی درونی تان باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید