حیوانات

دیدن حیوانات در خوابتان به غرایز اولیه، نیاز ها و تمایلاتتان اشاره دارد که ممکن است در زندگی بیداری تان سرکوب شده باشد. هر حیوان، ویژگی های خاصی دارد که راهنمای شماست و به شما کمک می کند برای اینکه بدانید ضمیر ناخودآگاه شما تلاش می کند چه چیز را به شما نشان دهد

 

حیوانات

دیدن حیوانات در خواب بیانگر ویژگی فیزیکی شما، تمایلات بدوی و ماهیت جنسی شماست، بسته به ویژگی های آن حیوان خاص. حیوانات سمبلی از خوی وحشی و غیر متمدن شما هستند. خواب دیدن در مورد اینکه با حیوانی می جنگید بیانگر قسمت نهان خودتان است که تلاش می کنید رد کنید و به ضمیر ناخودآگاهتان انتقالش دهید.

خواب دیدن اینکه از حیوانات سو استفاده می شود بیانگر این است که تمایلات بدوی شما در حال سرکوب شدن است. شما قادر به بیان کامل قسمت مهمی از کسی که هستید نیستید. تعبیر دیگر این است که خواب، بی پناه بودن شما را در یک موقعیت نشان می دهد

خواب دیدن اینکه حیوانات می توانند صحبت کنند بیانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی شکلی از خرد است. تعبیر دیگر این است که حیوان سخنگو بیانگر پتانسیل شما برای نهایت شخصی است که می توانید باشید

خواب دیدن اینکه شما زندگی حیوانی را نجات می دهید بیانگر این است که شما، برخی از ویژگی ها و احساسات خود را (که آن حیوان نمادشان است) می پذیرید. خواب ممکن است ناشی از احساس ناکافی بودن یا گیچ بودن باشد. اگر شما یک حیوان را آزاد می کنید، بیانگر این است که تمایلات بدوی خود را بیان کرده ابراز می کنید

دیدن حیوانات آزمایشگاهی در خواب بیانگر جنبه ای از خودتان است که در حال سرکوب شدن است. شما حس می کنید که قادر به بیان کامل تمایلات و احساساتتان نیستید. به تعبیر دیگر، این خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید، ترس ها،  انتخاب ها و باور هاتان را تجربه کنید. تلاش کنید خودتان را محدود نکنید


 

آهو

دیدن آهو در خوابتان نمادی از فضل، محبت، مهربانی، فروتنی و زیبایی طبیعی است. ویژگی های زنانه دارد و ممکن است به جنبه ی زنانه ی درونتان اشاره داشته باشد. بیانگر استقلال، هشیاری و مردانگی است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر آسیب پذیری و بی ریایی است. در نتیجه، دیگران ممکن است از شما و ساده لوحی شما سو استفاده کنند

اگر آهو سیاه است، به معنی این است که شما ویژگی های زنانه ی خودتان را تایید نمی کنید، یا آنها را رد می کنید. شما ممکن است همگام با بعد زنانه تان نباشید

خواب دیدن اینکه یک آهو را شکار می کنید یا می کشید بیانگر این است که تلاش می کنید این ویژگی های زنانه را سرکوب کنید

دیدن بچه آهو در خوابتان نمادی از دوستان صاف و صادق و با وفایی در عشق است

آهوی کوهی

دیدن غزال در خوابتان نمادی از ظرافت، سرعت و روح است. بیانگر این است که شما نباید زندگی را خیلی جدی بگیرید. کمی آسان بگیرید.

اژدها

دیدن اژدها در خوابتان بیانگر خواست قوی شما و شخصیت آتشی مزاج(مهیج) شماست. شما تمایل دارید که تحت تاثیر شور و اشتیاق خود باشید(هرجا که شور و اشتیاقتان شما را می کشد بروید) که ممکن است شما را به مشکل بیندازد. شما نیاز دارید که خود کنترلی را تمرین کنید. اگر در مورد تولد اژدها خواب ببینید، به شور و شوق شما اشاره دارد که ایجاد شده، به خواست قوی شما اشاره دارد

بویژه خواب دیدن اژدهای آهنی بیانگر شخصیت سرکش، اژدهای آب نمادی از اعتماد به نفس خاموش، اژدهای چوبی به معنای ذهن منطقی و تحلیلی است، اژدهای آتش به ماهیت رقابتی و رهبری اشاره دارد و اژ دهای زمین(خاک) بیانگر اجتماعی بودن است

در فرهنگ شرقی، اژدها به عنوان مخلوقی روحانی دیده می شود که نماد خوش شانسی و خوشبختی است

خواب دیدن اینکه شما اژدها هستید و آتش در نفس خود دارید بیانگر این است که از خشم خود استفاده می کنید تا به هدف خود برسید

اژدهای دریا

دیدنش در خوابتان بیانگر تحول عاطفی است. اگر دستگیر شود یا در اسارت باشد، بیانگر این است که شما احساساتتان را در قید و بند نگه می دارید که می تواند در نهایت برای رفاهتان مضر باشد

خواب دیدنش با سری در هر دو انتهای بدنش(مار دو سر-یکی در این سمت یکی در سمت دیگر) بیانگر این است که شما از نظر احساسی، احساس پاره شدن می کنید. خواب ممکن است به مثلث عشقی یا کشمکش عاطفی اشاره کند

اسب

دیدن اسب در خوابتان نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. بیانگر انرژی فیزیکی قوی است. شما نیاز دارید نیروهای وحشی درونتان را رام کنید. تعبیر دیگر این است که دیدن اسب در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید کمتر متکبر باشید و از خر شیطان پایین بیایید. اگر اسب، دو سر دارد( سر اسب یک سر دارد و تهش هم یک سر)، بیانگر این است که شما از دو طرف کشیده می شوید(گیر کرده اید). شاید قدرت یا نیروی شما تقسیم می شود یا شما در مورد یک مساله ی جنسی سردرگم هستید

دیدن اسب سیاه یا اسب تیره در خوابتان بیانگر راز، درنده خویی و ناشناختگی است. شما روی یک موقعیت ناشناخته، شانس خود را امتحان می کنید یا قمار می کنید. ممکن است حتی به نیروهای غیبی اشاره داشته باشد. اگر اسب سفید باشد، بیانگر خلوص، کامیابی و شانس خوب است. خواب دیدن اینکه توسط یک اسب سفید تعقیب می شوید جناسی از پاکدامنی است.

دیدن اسب مرده در خوابتان بیانگر این است که چیزی در زندگی تان که در ابتدا به شما قدرت داده است، دیگر الان نیست.)

دیدن یک گله اسب وحشی در خوابتان بیانگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیفه است. شاید ممکن است بیانگر احساسات غیر قابل کنترل شما باشد. اگر شما یک اسب وحشی را می رانید، بیانگر تمایلات جنسی نامحدود(بی بند و بار) است

خواب دیدن اینکه شما اسب سواری می کنید بیانگر این است که شما در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت قرار دارید. تعبیر دیگر این است که شما از طریق یک سری روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. اگر شما یک اسب می رانید که از کنترل خارج است، به این معنی است که شور و هیجانتان شما را در زندگی پیش می برد.

دیدن اسب زره پوش در خوابتان به وحشی گری، پرخاشگری، قدرت و/یا سفت و سختی اشاره دارد. شما ممکن است خیلی منطقی و اهل جدال باشید. تعبیر دیگر این است که شما ممکن تلاش کنید که از خودتان در مقابل تمایلات مادی و جنسی ضمیر ناخودآگاهتان که بروز می کند حفاظت کنید

خواب دیدن اینکه شما یک اسب را می شویید بیانگر احیای قدرت و انرژی است. شما انفجار انرژی را در جنبه ای از زندگی تان تجربه می کنید

خواب دیدن در مورد اسبی که سخن می گوید، به دانش بالاتر اشاره دارد. اهمیت چیزی که اسب می گوید را در نظر بگیرید. اگر اسب سیاه است، پس پیغام ممکن است از طرف ضمیر ناخودآگاهتان باشد. اگر اسب، آبی باشد، پیغام ممکن است ناراحتی باشد. شما یا کسی که به دنبال کمک هستید، اما نمی دانید که چگونه آن را دریافت کنید.

اگر خوردن گوشت اسب در فرهنگ شما پذیرفته نیست، خواب به موقعیتی اشاره دارد که شما نمی خواهید جزئیات رادر موردش بدانید. اگر شما از خوردن گوشت اسب لذت می برید، بیانگر این است که شما آغوشتان را به سمت تجارب مختلف باز می کنید. اگر خوردن گوشت اسب از نظر فرهنگی برای شما پذیرفته است، پس خواب، اهمیت یکسانی مشابه خوردن گوشت دارد.

خواب دیدن اینکه شما مسابقه اسب دوانی را نگاه می کنید، بیانگر قدرت و انگیزه ای است که برای پیش رفتن در زندگی نیاز دارید. شما نیاز دارید که باور کنید قادر به موفقیت در همه ی تلاش هایی که می کنید هستید(تلاش هاتان به نتیجه می رسد). خواب نمادی از انرژی جنسی یا ماهیت رقابتی شماست.

دیدن نعل اسب در خوابتان بیانگر شانس و موفقیت در تلاش هاتان است. ممکن است بیانگر عروسی در اینده ای نزدیک باشد. اگر نعل اسب به سمت پایین بچرخد، معنای برعکسی دارد و به عنوان بدشانسی است. همه ی انرژی ای که در یک پروژه می گذارید، ممکن است ارزشش را نداشته باشد

اسب آبی

دیدن اسب آبی در خوابتان بیانگر قدرت ضمیر ناخودآگاه شماست. شما یک چشم انداز جدید یا نگاه متفاوت به زندگی دارید. اگر اسب آبی نامرئی است، بیانگر این است که یک مساله ی احساسی وجود دارد که شما آن را شناسایی نمی کنید یا نمی پذیریدش.

اسب تک شاخ

دیدن تک شاخ در خوابتان نماد ایده آل های بالا، امید و بینش در موقعیت فعلی است. نمادی از قدرت، ملایمت و خلوص است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر دیدگاه های تک بعدی شما باشد

افعی: مار افعی

دیدن افعی در خواب سمبلی از یک فرد موذی و حیله گر است. این فرد قابل اعتماد نیست. ممکن است بیانگر چیزی یا کسی باشد که از دستان شما لیز می خورد (تحت کنترل شما نیست).  همچنین دیدن این نوع مار در خواب سمبلی از خلاقیت و پتانسیل است.

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی مار نگاهی بیندازید.

ببر

دیدن ببر در خوابتان بیانگر قدرت و توانایی شما در به کار بردن قدرت در موقعیت های مختلف است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید نقش رهبری بیشتری به عهده گیرید.

خواب دیدن اینکه شما مورد حمله ی یک ببر قرار میگیرید، به احساساتی اشاره دارد که چون از رو در رو شدن با آنها می ترسید، سرکوبشان کرده اید

دیدن یک ببر در قفس در خوابتان بیانگر احساسات سرکوب شده است که در آستانه ی لبریز شدن هستند.

دیدن فرش ها و قالیچه های درست شده از پوست ببر، نمادی از زندگی تجمل گرا و راحت است

بز

دیدن بز در خوابتان بیانگر این است که عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست.

خواب دیدن یک بز نر شما را شاخ می زند، هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است.

بزکوهی

دیدن بز کوهی در خواب بیانگر این است که آرزوی های بزرگ شما(جاه طلبی شما)، تنها از طریق صرف انرژی زیاد بدست می آید. شما موفقیت بیشتری را درنتیجه ی تلاشتان تجربه خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که، خواب ممکن است به شما بگوید که از برخی موقعیت ها بگریزید یا عقب نشینی کنید

دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه ی عاشقانه مقصر هستید.

بوزینه

دیدن یک بوزینه در خواب بیانگر فریب کاری، موذیگری و دروغگویی است. تعبیر دیگر این است که ممکن است به این اشاره کند که شما یا یک نفر دیگر، تقلید کورکورانه کرده اید. شما نیاز دارید که آرام باشید. بوزینه ممکن است سمبلی از ماهیت وحشی درونی تان باشد.

بوفالو

دیدن بوفالو در خواب، نمادی از نجات، قدرت و نیرومندی است. خواب ممکن است هشدار دهد که شما از مسیر زندگی تان و اهدافتان منحرف می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر وراثت، اصالت و ریشه هاتان است. بویژه اگر شما یک بوفالوی سفید در خواب ببینید، به این معنی است که تمایلاتتان ارضا شده است

دیدن یک بوفالوی زخمی یا کشته شده، هشداری است که شما نیاز دارید به دقت از طریق موقعیت های ریسکی و پروژه های ریسکی که بر می دارید، راجع بهش فکر کنید

دیدن یک گله بوفالو در خواب بیانگر آرامش و وفور است

تمساح

دیدن تمساح در خواب سمبلی از خیانت، فریب و غرایز پنهان است. ممکن است سیگنالی برای شما باشد که چشم انداز جدیدی را در مورد یک موقعیت در نظر گیرید. ممکن است بیانگر توانایی شما برای حرکت بین جهان فیزیکی و مادی زندگی بیداری تان و جهان احساسی ضمیر ناخودآگاهتان باشد. تعبیر دیگر این است که تمساح بیانگر قدرت ها و ویژگی های شفابخش است. همچنین یک تمساح می گوید که شما پوست کلفت و بی عاطفه هستید

خواب دیدن اینکه از یک تمساح فرار می کنید بیانگر این است که شما مشتاق نیستید با یک جنبه ی دردآور و استرس زای ضمیر ناخودآگاهتان روبرو شوید. احساسات مخرب بالقوه ای است که شما از پذیرفتن آن خودداری می کنید.

خواب دیدن اینکه یک تمساح به شما حمله کرده است (مورد تجاوز یک تمساح قرار گرفته اید) بیانگر این است که شما حس می کنید به شما تجاوز شده، هتک حرمت شده اید یا به طریقی از شما سو استفاده شده است. تمساح، سمبلی از فردی است که بی رحم و بی عاطفه و خائن است. این فرد، روی شما تسلط زیادی دارد علی رغم اینکه شما تلاش می کنید ازین رابطه ی ناسالم خلاص شوید

خر

دیدن خر در خوابتان بیانگر یک دندگی و شخصیت سرکش شماست. شما علاقه ای برای کنار آمدن و همکاری با دیگران ندارید. خر نمادی از کار نوکرمآبانه است. ممکن است حس کنید که بیش از حد  بار و یا استرس به شما تحمیل شده است.  اگر خر مرده است، پس بیانگر این است که رفتار لذت جویانه شما به بی اخلاقی بی بند و باری منجر خواهد شد.

خواب دیدن اینکه شما از یک خر می افتید یا پرت می شوید، بیانگر جدایی و عدم هماهنگی و هارمونی در عشق است

خواب دیدن اینکه توسط یک خر لگد خورده اید، بیانگر این است که ازین می ترسید که به خاطر یک کار غیرقانونی گیر بیفتید. هاله ای از تردید و بدگمانی دور شمارا گرفته است

خواب دیدن اینکه یک خر را با افسار می رانید، بیانگر توانایی رهبری شماست. شما ازین موهبت برخوردارید که مردم را قانع کنید که چیزها را از زاویه دید شما ببینند

خرچنگ

دیدن خرچنگ در خوابتان بیانگر پشتکار و سرسختی شماست. بیانگر قدرت و مقاومت و پافشاری است. شما سفت خواهید ایستاد و بر مشکلات و مسائل کوچک غلبه خواهید کرد.

ممکن است خیلی وابسته و متکی باشید. شما آویزان یک تلاش یا رابطه ی ناامیدانه هستید. تعبیر دیگر اینکه خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما تلاش می کنید از موضوعی خودداری کنید. خرچنگ نمادی از شخصیت زودرنج شما هستند.

خواب دیدن اینکه خرچنگ می خورید بیانگر این است که اعتماد به نفس خود را دوباره باز خواهید یافت

خرس

دیدن خرس در خوابتان بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید و یا احیا(رستاخیز) است. خرس نمادی از چرخه ی زندگی است. شما ممکن است دستخوش یک دوره درون گرایی و تفکر باشید. بویژه اگر شما یک خرس را در خانه مادربزرگتان ببینید، بیانگر این است که مادر بزرگتان در زندگی تان، تاثیر گذار است

خواب دیدن اینکه شما توسط یک خرس دنبال می شوید یا مورد حمله قرار می گیریدبیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل نشده ی شماست. شما احساس می کنید که گیر کرده اید. شاید شما در یک موقعیت تهدید کننده، مانع گیج کننده و یا یک رابطه کنترل کننده هستید.

دیدن خرس قطبی در خواب بیانگر رستاخیز(بیداری مجدد) است

دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید. استقلال(خودمختاری) و رفاه شما را به خطر می اندازد

خرس قطبی

دیدنش در خوابتان بیانگر رستاخیز است. تعبیر دیگر این است که نمادی از احساسات سرد و سفت و سخت شماست

خرگوش

دیدن خرگوش در خوابتان بیانگر شانس، قدرت جادویی و موفقیت است. شما به دیدگاهی مثبت در زندگی نیاز دارید. تعبیر دیگر این است که خرگوش نمادی از فراوانی، گرمی، باروری و فعالیت است.

بویژه دیدن خرگوش سفید در خوابتان نمادی از سرسپردگی به عشق است. خرگوش سفید، راهنمایی است که شما را به سمت جهت درست هدایت می کند. دیدن خرگوش سیاه در خوابتان به ترس از صمیمیت و برقراری رابطه اشاره دارد

اگر خرگوش در خواب شما می جهد، بیانگر باروری است. دورتان را بچه خواهد گرفت. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است مشابه عدم تعهد باشد و اینکه چگونه از یک چیز به چیز دیگر می پرید. اگر خواب ببینید که خرگوش شما را چنگ می زند یا گاز می گیرد، به این معنی است که نیاز دارید به رابطه ی شخصی یا زندگی عاشقانه تان توجه بیشتری کنید

خفاش

دیدن خفاش در خواب، سمبلی از نجاست، شیاطین و نارضایتی است. تعبیر دیگر این است که خفاش ها بیانگر تولد مجدد و پتانسیل درک نشده (کشف نشده) هستند. شما نیاز دارید عادات قدیمی را کنار گذارید. مسیر فعلی شما با اهداف جدید و مسیر رشد جدید شما سازگار نیست. ممکن است بیانگر موقعیتی ناشناخته باشد و اینکه چگونه شما کورکورانه وارد یک موقعیت می شوید و با ان روبرو می شوید. شما نیاز دارید که حقایق را با دقت بیشتری ارزیابی کنید. خواب ممکن است جناسی از حس حماقت یا دیوانگی باشد

خواب دیدن یک خفاش سفید، بیانگر مرگ یکی از اعضای خانواده است. خواب دیدن خفاش سیاه، بیانگر یک فاجعه ی شخصی است(فاجعه ای که مربوط به خودتان است)

دیدن خفاش خون آشام در خوابتان بیانگر فردی در زندگی تان است که ممکن است اعتماد به نفس شما را بکوبد و/یا منابع شما را خالی کند(تا ته مصرف کند)

طبق فولکلور(فرهنگ) چینی، اگر شما ۵ خفاش در خواب ببینید، سمبلی از سلامتی، طول عمر، سرعت در زندگی، ثروت و شادی است

دایناسور

دیدن دایناسور در خوابتان نمادی از نگرش دمده است. شما ممکن است نیاز داشته باشید که از خط فکری قدیمی تان و اهداف قدیمی تان دست بکشید

خواب دیدن اینکه شما توسط یک دایناسور تعقیب می شوید بیانگر این است که می ترسید دیگر مفید و مورد نیاز نباشید. تعبیر دیگر این است که تعقیب شدن توسط یک دایناسور، ممکن است منعکس کننده مسائل قدیمی باشد که هم برگشته تا گریبان شما را بگیرد

دایناسور پرنده

تعبیر دیگر این است که خواب به کشمکش بین امیال اولیه و ذهن عاقلانه ی شما اشاره دارد

دلفین

دیدن دلفین در خوابتان نمادی از راهنمایی روحی، تفکر، ملاحظات ذهنی و اعتماد احساسی است. خواب معمولا یک مورد الهامی است و شما را تشویق می کند که از ذهن خود به خاطر ظرفیت عالی اش و حرکت به سمت بالا در زندگی، استفاده کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر خطر ارتباطی است که بین جنبه های خودآگاه و ناخودآگاه شما شکل گرفته است. دلفین ها نمایانگر تمایل شما و توانایی شما برای کشف احساساتتان و حرکت در مسیر احساساتتان است

خواب دیدن اینکه سوار یک دلفین هستید بیانگر خوش بینی و نوع دوستی اجتماعی شماست

خواب دیدن اینکه دلفین میمیرد بیانگر این است که حس یاس و ناامیدی دارید. شما حس می کنید که متصل نیستید.

روباه

دیدن روباه در خوابتان بیانگر بینش، هوشمندی، حیله گری و کاردانی است. شاید خواب به شما می گوید که شما نیاز دارید که بیشتر ازین ویژگی ها در زندگی بیداری تان نشان دهید. یا اینکه  نیاز داریدکه افکارتان را پنهان کنید و در مورد یک موقعیت جداگانه عمل کنید. روباه نمادی از کسی در زندگی بیداری تان است که حیله گر و اب زیر کاه است. تعبیر دیگر این است که دیدن روباه در خوابتان بیانگر یک دوره تنها شدن یا ایزوله شدن است. شما نیاز دارید که زمانی را بگذارید که در مورد یک مساله فکر کنید.

خواب دیدن اینکه روباه از پنجره تان پرواز می کند و داخل میاید به این معنی است که نیاز دارید بیشتر مراقب کسی که به او اعتماد دارید باشید. کسی در زندگی بیداری تان، آدم خوبی نیست

روباه سفید

دیدنش روبا در خوابتان، روی احساس تنهایی، چه تنهایی ای که خودتان انتخاب کردید چه تنهایی ای که شرایط به وجود آورده است، تاکید دارد. شما دوره ی ایزوله شدن را تجربه می کنید

زرافه

دیدن زرافه در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید یک تصویر کلی را در نظر گیرید. دید وسیع تری را در زندگی تان در نظر گیرید، دید وسیع تر از جایی که به سمتش می روید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که چگونه خودتان را سپر بلای کسی می کنید

خواب دیدن اینکه سوار یک زرافه اید بیانگر این است که تمایل دارید از بقیه متفاوت باشید. شما توجه می خواهید، اما آن را دریافت نمی کنید

خواب دیدن اینکه زرافه می دود بیانگر این است که شما از حقیقت دوری می کنید. بیانگر این است که شما چیزی دیدید که نباید می دیده اید.

سگ

دیدن سگ در خوابتان نمادی از شهود(بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. خواب بیانگر این است که ارزش های قوی و تنش های خوب شما، شما را قادر می سازد که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. خواب دیدن سگ ممکن است بیانگر کسی در زندگی تان باشد که این ویژگی ها را داشته باشد. تعبیر دیگر این است که دیدن سگ در خوابتان بیانگر مهارتی است که شما ممکن است رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. اگر سگ هار باشد و/یا غر غر کند، بیانگر یک کشمکش درونی با خودتان است. ممکن است بیانگر خیانت و عدم صداقت باشد. اگر سگ مرده باشد یا در حال مردن باشد، به معنی از دست دادن یک دوست خوب یا غریزه تان است.

خواب دیدن اینکه سگ، پای شما را گاز می گیرد بیانگر این است که توانایی متعادل کردن جنبه های زندگی تان را ندارید. ممکن است در پیش بردن یک موقعیت جدید شک داشته باشید و دچار تردید باشید یا تمایل ندارید که به سمت اهدافتان پیش روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از عدم وفاداری است. خواب دیدن اینکه کسی توسط یک سگ گاز گرفته می شود بیانگر خیانت است. شما حس می کنید که این فرد شما را به بیراهه می کشاند.

دیدن اینکه در خوابتان، سگ با خوشی پارس می کند، نمادی از خوشی و فعالیت اجتماعی است. شما در یک سری مجامع پذیرفته می شوید. اگر سگ وحشیانه پارس می کند، بیانگر این است که عادت دارید از دیگران تقاضا کنید و موقعیت های اطرافتان را کنترل کنید. آیا شما هی تند تند دستور می دهید و واق واق می کنید؟ تعبیر دیگر این است که می تواند بیانگر مجامع غیر دوستانه باشد

دیدن یک سگ بیمار در خوابتان نمادی از دوستی فراموش شده است

خواب دیدن اینکه به یک سگ غذا می دهید به این معنی است که شما یک مهارت یا استعداد قدیمی را پرورش می دهید. بیانگر این است که شما نیاز دارید زمان و تلاش بیشتری صرف پرورش دوستی هاتان کنید

خواب دیدن سگی که دمش را تکان تکان می دهد یا دور خودش می چرخد بیانگر این است که شما یک موقعیت را به طوری موثر مدیریت نمی کنید. شما زمان زیادی را صرف تلاشی می کنید که نتیجه بخش نیست

خواب دیدن اینکه دو سگ همدیگر را لیس می زنند بیانگر درک مشترک در یکی از روابط بیداری تان است(یعنی در یکی از روابط بیداری تان به درک مشترک با هم رسیده اید)

خواب دیدن اینکه شما یک سگ می خرید بیانگر این است که تمایل دارید دوستانتان را بخرید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که نیاز دارید همراهی و مصاحبت پیدا کنید. اگر شما توسط یک سگ راهنمایی می شوید(یک سگ جلوتان راه افتاده پیش می رود)، بیانگر این است که شما در مرور موقعیت یا مساله ای مشکل دارید

خواب دیدن اینکه سگتان را دور می کنید یا میفرستید، بیانگر این است که تصمیمات و انتخاباتی که الان میگیرید، به عنوان عدم وفاداری، سو تعبیر می شود. شما مجبورید چیزی انجام دهید که برای شما درست است و نگران این نباشید که بقیه راجع به این تصمیم چه فکر می کنند. تعبیر دیگر این است که بیانگر رد دوستی است

زیرگرفتن یک سگ در خوابتان به این معنی است که شما در مورد نیات یک دوست شک دارید. شاید حس می کنید به شما خیانت شده است.

خواب دیدن در مورد دویدن یا زندگی کردن با یک دسته سگ، به این معنی است که شما به دنبال حس تعلق و داشتن خانواده هستید. سگ ها ممکن است نمادی از خواهر برادر، بچه ها یا اعضای دیگر خانواده باشد که حس می کنید نیاز دارید حمایت شوند و از گزند دور باشند

خواب دیدن اینکه یک سگ را حمام می کنید، نمادی از توانایی پرورش دادن شماست. شما به خودتان، به وفاداری و سخاوت خود، می بالید

خواب دیدن اینکه در حال مالش شکم یک سگ هستید بیانگر اعتماد در رابطه است

خواب دیدن اینکه شما یک سگ را لباس می پوشانید بیانگر این است که تلاش می کنید شخصیت و عادات خود را بپوشانید

خواب دیدن اینکه نمی توانید یک سگ را از کولتان بردارید بیانگر این است که قادر نیستید یک نفر را از کولتان پیاده کنید(یک نفر حسابی سوار شما شده و دارد از شما سواری میگیرد و شما زورتان بهش نمی رسد). شاید آنها خیلی به شما وابسته ند یا خیلی بار روی دوش شمادارند

دیدن یک سگ به رنگ سیاه در خوابتان نمادی از جنبه ی سایه وار یک دوست است. قسمت سیاه یک نفر نصیب شما شده و به شما نشان داده شده و شما قادرید که نیات حقیقی او را بفهمید و از آنها سر در آورید. اگر سگ سفید است، بیانگر این است که نیات این دوست، خالص و درست است

خواب دیدن اینکه شما پا روی یک سگ می گذارید بیانگر این است که شما دوستی ها یا روابط خاصی را بی اهمیت می شمارید

خواب دیدن اینکه یک سگ توله سگ هایی را دارد، به توانایی پرورش دادن شما اشاره دارد

خواب دیدن اینکه یک سگ، مار می خورد بیانگر این است که دوستی صمیمی تلاش می کند که شما را از گرفتن یک تصمیم بد باز دارد. دیدن یک سگ با دو سر در خوابتان به این معنی است که شما خیلی مراقب اطرافتان هستید. از طرف دیگر خواب ممکن است به این معنی باشد که نیاز دارید از چیزی که اطراف شماست بیشتر آگاه باشید

گفته هایی را که در مورد لغت سگ است در نظر بگیرید.

خواب دیدن اینکه سگ شما تلاش می کند که به شما تجاوز کند یا به شما بپرد، هشداری ازین است که یک نفری که فکر می کنید دوست شماست از شما سو استفاده می کند.

خوردن غذای سگ در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به افکار حیوانی یا افکار بدوی رسیدگی کنید. شما ممکن است با مسائل مربوط به وفاداری در یک رابطه مبارزه کنید

دیدن لانه سگ در خوابتان بیانگر این است که در مشکل بزرگی هستید. به خاطر عملکردتان تنبیه می شوید

سگ آبی

دیدن یک سگ آبی در خواب نماد جاه طلبی و پیشروی شما است. زمان آن رسیده است که ایده هایتان را عملی کنید. کار و کوشش سخت برای رسیدن به اهدافتان ضروری است.

شتر

دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت ها، بار ها و مسائل زیادی را به روی دوش هاتان می کشید.

این عبارت معمول را در نظر گیرید شتر سواری دولا دولا نمیشه.

شما تمایل دارید به جای اینکه احساساتتان را رها سازید، آنها را نگه داشته به آنها بچسبید. یاد بگیرید که ببخشید و فراموش کنید. تعبیر دیگر این است که شتر بیانگر استقامت و بنیه شماست

خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می کنید بیانگر این است که شما آماده اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید  را رها کنید

 

عنتر(یک نوع میمون)

دیدن عنتر در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید احساسات خود را بیشتر بیان کرده منتقل کنید. شما نیاز دارید به صورت رک و راست به دیگران بگویید که چه احساسی دارید. از طرف دیگر، می توان گفت که شما خودتان را به شیوه ای نادرست ابراز می کنید

بویژه خواب دیدن عنتر سفید به معنی این است که کاملا عاری از احساس هستید.

عنکبوت

دیدن عنکبوت در خوابتان بیانگر این است که حسی مثل حس یک بیگانه در یک موقعیت را دارید. یا شاید می خواهید فاصله تان را حفظ کنید و از موقعیتی حذاب و وسوسه انگیز دور بمانید. عنکبوت، نمادی از قدرت زنانه یا شکل مادری کنترل کنند در خوابتان است. تعبیر دیگر این است که عنکبوت در خوابتان، نمادی از بدشانسی است. دیدن عنکبوت مرده در خوابتان بیانگر این است که شما بر وسوسه ی زنانه ای قوی غلبه کرده اید

دیدن عنکبوتی که در خوابتان تار می تند بیانگر این است که شما به خاطر سخت کوشی تان پاداش خواهید گرفت. در شغلتان ترفیع خواهید گرفت یا به خاطر دستاوردتان در یک وظیفه ی مشکل، شناسایی خواهید شد. عنکبوت ها، نمادی از خلاقیت هستند، به خاطر تارهای پییچده ای که می تنند. جنبه ی منفی آن، عنکبوت ها ممکن است بیانگر حس گیر کردن در یک رابطه ی چسبنده باشند. بیانگر نیروی کنترل کننده و به دام انداختن است. شما حس می کنید که کسی یا موقعیتی، زندگی را از شما بیرون می کشد. تعبیر دیگر این است که اگر عنکبوت در خوابتان تاری می تند، می تواند استعاره ای از دنیای مجازی www و ارتباط جهانی باشد

دیدن تخم عنکبوت در تار بیانگر این است که شما قادر نیستید به طور کامل ظرفیت خود را درک و قبول کنید. شما از ابراز خود باز داشته می شوید.

دیدن عنکبوتی که در خوابتان از دیوار بالا می رود بیانگر تمایلات شماست که به زودی درک خواهد شد

خواب دیدن اینکه عنکبوت از سقف روی شما پایین میاید بیانگر این است که شما قادر به فرار کردن از یک رابطه نیستید. اگر شما خواب بچه عنکبوت ببینید، نماد یک رابطه ی جدید یا اخیر است.

خواب دیدن اینکه شما توسط یک عنکبوت گاز گرفته می شوید بیانگر کشمکش بین شما و مادرتان یا یک زن کنترل کننده ی دیگر در زندگی تان است. خواب ممکن است استعاره ای از یک مادر حریص یا قدرتی زنانه برای مالکیت و به دام انداختن باشد. شاید شما حس می کنید که در یک رابطه گیر کرده اید.

خوردن عنکبوت یا خواب دیدن عنکبوت در دهانتان نمادی از کنترل روی یک موقعیت است. شما نمی ترسید که تسلط خود را در یک رابطه اعمال کنید (بر یک رابطه مسلط شوید)

 

غزال

دیدن غزال در خوابتان نمادی از ظرافت، سرعت و روح است. بیانگر این است که شما نباید زندگی را خیلی جدی بگیرید. کمی آسان بگیرید.

فیل

دیدن فیل در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید صبور تر باشید و دیگران را بیشتر درک کنید. یا شاید یک خاطره ایست که خیلی وقت است حفظش کرده اید. شما نیاز دارید که گذشته را رها کنید. فیل، نماد قدرت، نیرومندی، سرسپردگی و عقل است. تعبیر دیگر این است که شخصیت درونگرای فیل ممکن است انعکاسی از شخصیت شما باشد. بویژه اگر شما یک فیل سفید ببینید، نمادی از اشرافیت است

خواب دیدن اینکه شما سوار یک فیل هستید بیانگر این است که شما در کنترل ضمیر ناخودآگاه خود هستید و در کنترل جنبه هایی از خودتان هستید که یک زمانی از آنها می ترسیدید

خواب دیدن اینکه شما از فیل می ترسید بیانگر این است که مشکل بزرگی است که شما از رویارویی با آن می ترسید

خواب دیدن اینکه شما یک فیل هستید بیانگر این است که نیاز دارید نظرات و دیدگاه های خود را بشناسانید. شما نیاز دارید که ایده هاتان را بیان کنید. خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما یک فیل هستید، ممکن است انعکاسی از دیدگاه های محافظه کارانه ی شما باشد. فیل، نمادی از حزب جمهوری خواه امریکاست. شاید شما، دیدگاه های مشترک با این حزب دارید

 

قورباغه

دیدن قورباغه در خوابتان بیانگر ظرفیت تغییر یا پیش بینی نشده هاست. قورباغه ممکن است شاهزاده ای باشد که تغییر قیافه داده، و بیانگر تحول، احیا یا تولد دوباره است. تعبیر دیگر این است که قورباغه نمادی از تمیز نبودن یا باروری است

دیدن قورباغه که در خوابتان می جهد بیانگر این است که تعهد ندارید. شما تمیال دارید که از چیزی به چیز دیگر بپرید. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر این باشد که شما گام های اصلی را به سمت هدف برمی دارید. موازی پیشرفت شماست

خواب دیدن اینکه یک قورباغه میگیرید بیانگر بی خیال بودن شما در مورد سلامتی تان است

شنیدن صدای قورباغه در خوابتان بیانگر این است که شما چیزی که می خواستید را به طور کامل انجام نداده اید و به آن نرسیده اید

خوردن قورباغه در خوابتان بیانگر وظیفه ای ناخوشایند است که نیاز دارید انجامش دهید. اگر شما کل قورباغه را در خوابتان ببلعید، چیزی است که نیاز دارید انجام دهید یا بگویید، که واقعا بلعیدنش سخت است. این عبارت را در نظر بگیرید قورباغه در گلوی شماست، بیانگر این است که شما قادر به صحبت نیستید. شما حس می کنید که صدایتان را از دست داده اید

دیدن بچه قورباغه در خوابتان بیانگر این ست که ظرفیت کامل خود را به دست نیاورده اید. اگر شما زنید و خواب بچه قورباغه می بینید، پس خواب ممکن است بیانگر تمایل شما به حامله شدن باشد

کانگورو

دیدنش در خوابتان به حمایت مادرانه و پدرانه اشاره دارد. شما ممکن است ماهیت مادرانگی و پرورش خود را ابراز کنید. شاید شما خیلی حمایتی هستید. تعبیر دیگر این است که کانگورو نماد تهاجم و خشونت است. اگر کانگورو دارد می پرد، پس خواب مشابه این است که شما چگونه از یک چیز به چیز دیگر می پرید. شما توانایی ندارید که به یک چیز بچسبید

خواب دیدن اینکه کانگورو به شما حمله می کند بیانگر این است که شهرت شما زیر سوال می رود

کرگدن

دیدن کرگدن در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید به سمت اهدافتان یورش برید. هرگز به چیزی نه نگویید یا اجازه ندهید که هیچ مانعی شما را از مقصدتان منحرف کند. شما نیاز دارید که تهاجمی تر باشید

 

کروکودیل

دیدن کروکودیل در خوابتان نمادی از آزادی، قدرت نهفته و نیرومندی است. هشداری از خطری نهان است. کسی نزدیکی شما، نصیحت بدی به شما می دهد و تلاش می کند که شما را به این سمت هل دهد که تصمیمات ضعیف بگیرید. به دلیل این که کروکودیل ها هم می توانند در آب زندگی کنند هم روی خشکی، آنها هم ضمیر خودآگاه شما را نشان می دهند هم ضمیر ناخودآگاه، هم از احساس شما می گویند هم از عقل شما.

شاید چیزی مشخص می شود(به چشم میاید) و شما در آستانه ی آگاهی های جدید هستید

تعبیر دیگر این است که کروکودیل ممکن است جنبه ای از خودتان و نگرش تهاجمی و تحریک شده ی شما باشد. یا ممکن است نمایانگر این باشد که ریاکارید و احساسات غلط نشان می دهید و استعاره ازین جمله است که اشک تمساح میریزید.

خواب دیدن اینکه تمساح دنبالتان می کند یا شما را گاز می گیرد بیانگر این است که شما از مواجهه با جنبه ای دردناک، مزاحم یا مخرب از ضمیر ناخودآگاه خود، خودداری می کنید. احساسات شما در مورد یک موقعیت یا رابطه، دارد شما را خفه می کند یا شما را مثل خوره از درون می خورد

کوسه

دیدن کوسه در خوابتان بیانگر حس خشم، خصومت و شدت است. شما یک دوره ی احساسی سخت و طولانی را در دست دارید و ممکن است یک تهدید عاطفی برای خودتان یا دیگران باشد. شاید شما با فردیت و استقلالتان در کشمکش هستید خصوصا در جنبه ای از رابطه تان. تعبیر دیگر این است که کوسه بیانگر فردی در زندگی تان است که حریص و بی پرواست. این فرد به دنبال خواسته ش است بدون توجه به رفاه حال و حساسیت دیگران(فقط به خود فکر می کند). کوسه ممکن است جنبه ای از شخصیت شما با این ویژگی ها باشد

گاو

دیدن گاو در خوابتان نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ ها، گاو بیانگر ویژگی های معنوی باروری، تغذیه و مادری است

دیدن اسکلت گاو بیانگر این است که مادرتان یا شکلی از مادرتان(مثل دایه) در زندگی بیداری تان، فاقد احساسات است. او پاسخگوی نیاز های شما نیست

دیدن یک گله گاو، بیانگر این است که نیاز به تعلق دارید

خواب دیدن اینکه شما گاوی را میدوشید، بیانگر این است که مشتاقید و انگیزه دارید که سخت کار کنید. در پایان، شما از سخت کوشی تان، نفع خواهید برد

گاو نر

دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی تر باشید. تعبیر دیگر این است که گاو نر بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا می تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است(مثل گاو رفتار می کند)، چیزی که بی ارزش است

گاو نر نمادی از انرژی جنسی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است. دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که احساساتتان ممکن است از کنترل خارج شده باشد. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور بدنیا آمده است

خواب دیدن اینکه در خون گاو نر می غلطید، بیانگر جاودانگی و زندگی ابدی است

خواب دیدن اینکه گاو نر مشکی دنبالتان می کند، بیانگر این است که از تایید سرکشی و لجاجتان سر باز می زنید

گربه

دیدن گربه در خواب، نمادی از روحیه مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین بیانگر بدشانسی است. نماد خواب، بسته به اینکه آیا شما گربه دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. گربه می تواند بیانگر این باشد که یک نفر به شما خیانت می کند یا شما را فریب می دهد. اگر گربه حالت تهاجمی دارد، بیانگر این است که شما با جنبه ی زنانه ی خود مشکل دارید. خواب ممکن است استعاره ای از گربه ای بودن(ملوس بودن) باشد، یا کسی که خرابکار است باشد. اگر شما گربه ی بدون دم را ببینید، بیانگر نبود استقلال و نبود خودمختاری است

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید گربه تان را پیدا کنید، بیانگر روحیه مستقل شماست. شما نیاز دارید که به خودتان اجازه دهید که آزاد باشید و به کسی یا چیزی اجازه ندهید که جلوی شما را بگیرد

خواب دیدن اینکه گربه شما را گاز می گیرد، نماد زنانگی ای است که همه از در حال گرفتن خدمات و انرژی از دیگران است بدون اینکه خودش چیزی در مقابل به اطرافیان بدهد. شما ممکن است ترس یا نا امیدی ابراز کنید، خصوصا وقتی که چیزی طبق برنامه پیش نمی رود. خواب دیدن اینکه شما زندگی یک گربه را نجات می دهید، بیانگر این است که شما استقلال و قدرتتان را باز میابید

خواب دیدن اینکه گربه شما را چنگ می انداز، بیانگر این است که حس می کنید تهدید می شوید

دیدن گربه سیاه در خواب، بیانگر این است که شما در استفاده از توانایی ذهنی و روانی تان، احساس ترس می کنید و به شهود خود باور دارید. شما ممکن است گربه سیاه را با شیطان، تخریب و بدشانسی اشتباه بگیرید. بویژه، اگر گربه سیاه گاز می گیرد، چنگ می زند یا به شما حمله می کند، خواب به این معنی است که شما باید چیزی را که شهودتان تلاش می کند به شما بگوید، تایید کنید. شما دیگر نمی توانید آن را رد کنید. ازینکه با موقعیت روبرو شوید، نترسید. اگر شما یک گربه ی سفید ببینید، بیانگر زمان های سخت است

دیدن یک گربه مرده یا شنیدن اینکه گربه کشته می شود، بیانگر این است که شما در جایی در زندگی تان، خودمختاری و استقلال ندارید. تعبیر دیگر خواب این است که شما حاضر به شناخت قدرت زنانه تان نیستید.

دیدن گربه هایی که در خوابتان بازی می کنند به ماهیت شاد و خرم شما اشاره دارد. شما نیاز دارید که جنبه ی بازیگوش خودتان را نشان دهید

دیدن یا سوار شدن بر یک ماشین که شبیه گربه است، به روحیه آزاد و مستقل شما اشاره دارد. اگر یک ماشین که شبیه گربه است به شما بخورد، بیانگر این است که مانع اهداف کسی می شوید یا به آنها اجازه نمی دهید که خود واقعی شان باشند

خواب دیدن گربه بدون بدن یا هر کدام از پاها، نمادی از استقلال محدود شده است. شما به اشتباه فکر می کنید که آزادی انجام هرچه می خواهید را دارید

دیدن دو گربه ی مشابه در خوابتان به معنی این است که شما نیاز دارید نیاز هاتان را با نیاز های دیگران متعادل کنید. شما نیاز دارید که به خاطر داشته باشید که مراقب خودتان باشید و همیشه نگران دیگران نباشید

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما چشم گربه دارید، بیانگر این است که شما قادر به پیدا کردن راهتان در تاریکی هستید، قادرید راهتان را طی یک مشکل سخت پیدا کنید. شما قادرید که جنبه ی روشن و مثبت یک موقعیت منفی را ببینید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما صاف و یک دست(ماهر) یا موذی هستید

خواب دیدن اینکه گربه چشمان آبی براق دارد، بیانگر این است که شما نیاز دارید به چیزی از چشم انداز متفاوت و دیگری بنگرید. خواب ممکن است به معنی روشنفکری ناگهانی باشد که ممکن است احساس ترس یا نگرانی بیاورد. شما از حقیقت می ترسید(از حقیقت گریزانید)

گربه: بچه گربه

دیدن بچه گربه در خوابتان بیانگر فاز تحول به سمت استقلال است (دارید متحول می شوید، مستقل می شوید). شما آماده اید که چیز های جدیدی که زندگی به شما پیشنهاد می دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر این است کهخواب نمادی از بیگناهی و خلوص است

خواب دیدن اینکه یک بچه گربه را در خوابتان می کشید بیانگر این است که شما در ابراز خودتان در یک رابطه ی شخصی مشکل دارید. شما حس نا امیدی در این رابطه می کنید

خواب دیدن اینکه بچه گربه به یک سگ کوچولو بدل می شود بیانگر تحول در زندگی شخصی تان است. شما ازینکه فقط به خودتان فکر کنید دست برداشته و مراقب کس دیگر هم هستید. شما به دنبال همراهی و همکاری هستید

خواب دیدن اینکه یک بچه گربه را از وسط خیابان(بزرگراه) نجات م یدهید، به این اشاره دارد که تمایل دارید به کسانی که قدم در راه یا مسیر اشتباه گذاشته اند کمک کنید

گربه سیاه

دیدن گربه سیاه در خوابتان بیانگر این است که شما در استفاده از توانایی های روانی تان و در باور حس شهودی تان، احساس ترس می کنید. شما ممکن است اشتباها گربه سیاه را با شیطان، تخریب و بد شانسی اشتباه بگیرید. بویژه اگر گربه سیاه، گاز بگیرد، چنگ بزند یا به شما حمله کند، خواب به این معنی است که شما باید چیزی که شهودتان تلاش می کند به شما بگوید را تایید کنید و بگیرید. شما دیگر نمی توانید آن را انکار کنید. از روبرو شدن با موقعیت نهراسید

گربه ماهی

دیدن گربه ماهی در خوابتان سمبلی از کسی است که ممکن است آنگونه که هست ظاهر نشود(نقش بازی کند). خود واقعی شان ممکن است آشکار نباشد یا فورا ظاهر نشود

گرگ

دیدن گرگ در خوابتان نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتماد به نفس و غرور است. شما قادرید که در بالا پایین های مختلف اجتماعی آرامشتان را حفظ کنید و به راحتی و با وقار، با هر موقعیتی منعطف شوید. شما خودتان تنها بودن را انتخاب می کنید. به تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا  آب زیر کاهی است. ممکن است بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه گیر در زندگی تان باشد. این به یک وسواس(عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل شما اشاره دارد

دیدن گرگ سفید در خوابتان نشانه ای از شجاعت و پیروزی است. شما توانایی دارید که حتی در تاریک ترین ساعات هم نور را ببینید(دید مثبت به همه چیز دارید). دیدن گرگ سیاه در خوابتان بیانگر سایه شماست. ویژگی هایی از گرگ هست که شما از تایید و ایجادش در خودتان سرباز می زنید

خواب دیدن اینکه یک گرگ را می کشید بیانگر خیانت است. راز های خاصی به شما نمایش داده خواهد شد. اگر شما در خوابتان توسط یک گرگ تعقیب می شوید،   بیانگر این است که مشتاق نیستید با یک مساله روبرو شوید که به صورت منفی روی زندگی تان اثر می گذارد. به جایش از آن فرار می کنید

شنیدن زوزه ی گرگ در خوابتان بیانگر درخواست کمک از کسی در زندگی بیداری تان است

خواب دیدن اینکه شما گرگ هستید بیانگر این است که تمایل دارید کمی تنهایتان گذارند. شاید شما وارد یک دوره ی سخت می شوید و می خواهید که روی پای خودتان بایستید. شما حس ضد اجتماعی بودن دارید

 

گورکن

دیدن یک گورکن در خواب بیانگر این است که نیاز دارید مرزهای خاصی را برای خود تعیین کنید. شاید شما دارید بین خودتان و کسانی که می خواهند شما را بهتر بشناسند، دیوار بکشید. تعبیر دیگر این است بیانگر وابستگی دو طرفه است. شما نیاز دارید اراده قوی تری داشته باشید و و به دیگران اجازه ندهید وارد مرزهای شخصی شما بشوند

گوزن

دیدن یک گوزن نر در خواب بیانگر هشدار، مردی، جنسیت مردانه و تهاجمی بودن است. اگر دو گوزن دعوا می کنند، بیانگر تهاجم مردانه است. شما تلاش می کنید که بر جایی در زندگی تان سلطه یابید یا تحت کنترل بگیریدش.

گوزن شمالی

دیدن گوزن شمالی در خوابتان بیانگر عمر زیاد و طول عمر است. ممکن است به ریش سفیدان دور و بر شما اشاره کند. تعبیر دیگر این است که گوزن شمالی بیانگر این است که می توانید هم قدرتمند باشید هم مهربان. شما فقط وقتی قدرت خود را به کار می برید که لازم است

گوساله

دیدن گوساله در خواب، نمادی از عدم بلوغ و بی تجربگی است. شما نیاز دارید که ویژگی های خاصی را گسترش داده، رشد دهید

ماهی

دیدن ماهی ای که در خوابتان شنا می کند بیانگر نگرش هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی بیانگر نگرش ها و بینش هایی است که به سطح آمده است. بویژه، گرفتن ماهی سفید در خوابتان به این معنی است که شما ممکن است باور های روحی تان را مورد سوال قرار میدهید. تعبیر دیگر این است که شناکردن ماهی در خوابتان ممکن است نمادی از درک و فهم باشد. زنان وقتی که حامله می شوند خواب ماهی در حال شنا کردن می بینند. ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی است(از دستتان می رود-سر می خورد).

خواب دیدن اینکه ماهی می خورید نماد باورهاتان، وضعیت روحی، شانس، انرژی و غناست. غذای روح است

خواب دیدن ماهی پخته بیانگر این است که شما به درک جدیدی از احساس روحی و دانش رسیده اید

خواب دیدن اینکه شما ماهی را تمیز می کنید بیانگر این است که شما ابراز احساسی تان را به شیوه ای تغییر می دهید که قابل ارائه به دیگران باشد. شما خودتان را سانسور می کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی کنید

دیدن تیغ ماهی در خوابتان به نگرش، افکار یا دیدگاه های قدیمی اشاره دارد که قبلا روشن شده است. شما این ایده ها را پرورش داده اید و از آن کسب دانش کرده اید

خواب دیدن اینکه یک ماهی کوچک به ماهی بزرگتری حمله می کند بیانگر این است که نباید توانایی های کسی را به خاطر جثه ی کوچکش دست کم بگیرید. در نظر بگیرید که آیا با ماهی کوچک همدردی می کنید یا با ماهی بزرگ، برای تعبیر خوابتان مهم است.

خواب دیدن اینکه یک ماهی خیلی خیلی بزرگ(که معمول نیست) به شما حمله می کند بیانگر این است که شما از یک مساله ی احساسی دوری می کنید، به قدری که رفته رفته رشد می کند و به یک مساله ی بزرگ تبدیل می شود. شما احساسات خودتان را خیلی سرکوب می کنید که روی رفاه تان اثر می گذارد

خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش می کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش می کنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند(تحلیل ببرند)

توجه کردن یا خوردن چشم ماهی در خوابتان به این معنی است که نیاز دارید چشم انداز وسیع تری را در مورد یک موقعیت کسب کنید. اگر چشم ماهی به صورت فوق العاده بزرگ است، خوابتان تلاش می کند که توجهتان را به سمت انها جلب کند. به شما می گوید که دیدگاهتان در مورد یک موقعیت ممکن است تحریف شود. درکتان در مورد یک چیز غلط است

خواب دیدن اینکه به بازار ماهی می روید بیانگر لذت و شادی است

دیدن ماهی فاسد و پوسیده در بازار ماهی بیانگر پریشانی ای است که شما با تظاهر به شادی، اینگونه می نمایانید که غم ندارید

ماهی قرمز عید

دیدنش در خوابتان بیانگر ثروت، موفقیت و ماجراجویی های خوشایند است. تعبیر دیگر این است که ماهی قرمز عید بیانگر موضوعات احساسی مهم یا نگرش ارزشمند است

ماهیخوار

دیدنش در خوابتان بیانگر اعتماد به نفس، ثبات، موقع شناسی و دور اندیشی دقیق است. شما موفقیت بیشتری از طریق تلاش هاتان دریافت خواهید کرد. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن ماهیخوار بیانگر توانایی شما برای کشف و کاوش در ضمیر ناخودآگاهتان است

 

مورچه خوار

دیدن مورچه خوار در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید، در زمینه برخی تلاشهایتان با احتیاط پیش بروید.

موش خرما

دیدن موش خرمایی در خواب بیانگر این است که شما به گذشته تان چسبیده اید و باید یاد بگیرید که رهایش کنید

نهنگ: وال

دیدنش در خوابتان بیانگر شهود و آگاهی است. شما با روان و حس معنویت خود سازگارید. تعبیر دیگر این است که وال نمادی از یک رابطه یا پروژه ی کاری است که ممکن است از نظر مدیریت کردن، خیلی برای شما بزرگ باشد و از پسش برنمیایید. احساس می کنید که دارید له می شوید. خواب ممکن است جناسی از شیون کردن باشد و تمایل به اینکه در مورد چیزی ناله کنید

خواب دیدن اینکه نهنگ پرواز می کند نمادی از حس عمیق آزادی از پایین آوردن یک دیوار احساسی است. شما حس می کنید که وزن زیادی را بلند کرده اید

دیدن دم وال به تنهایی در خوابتان بیانگراین است که شما از نظر احساسی متعادل هستید

وال: نهنگ

دیدنش در خوابتان بیانگر شهود و آگاهی است. شما با روان و حس معنویت خود سازگارید. تعبیر دیگر این است که وال نمادی از یک رابطه یا پروژه ی کاری است که ممکن است از نظر مدیریت کردن، خیلی برای شما بزرگ باشد و از پسش برنمیایید. احساس می کنید که دارید له می شوید. خواب ممکن است جناسی از شیون کردن باشد و تمایل به اینکه در مورد چیزی ناله کنید

خواب دیدن اینکه نهنگ پرواز می کند نمادی از حس عمیق آزادی از پایین آوردن یک دیوار احساسی است. شما حس می کنید که وزن زیادی را بلند کرده اید

دیدن دم وال به تنهایی در خوابتان بیانگراین است که شما از نظر احساسی متعادل هستید