آشنا

دیدن یک آشنا در خواب بیانگر جنبه هایی از خودتان است که شما هنوز تلاش می کنید آنها را بشناسید. خواب دیدن اینکه شما با یک آشنا بحث می کنید بیانگر جنبه هایی از خودتان است که شما رد می کنید. شما قبول کردن چیزهای خاص در مورد خودتان را رد می کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید