تعبیر خواب بادیگارد

بادیگارد، محافظ

خواب دیدن اینکه شما محافظ دارید بیانگر این است که شما در مورد یک موقعیت در زندگی بیداریتان، راحت نیستید. شما حس نا امنی می کنید، چه فیزیکی چه احساسی. شاید شما اخیرا صدمه دیده اید. خواب دیدن اینکه شما یک بادیگارد هستید بیانگر تمایل شما به این مورد است که دیگران را از آسیب احساسی حفظ کنید. بیانگر بخش دلسوز و پرورش یافته روان شما است.
مطالب مشابه  تعبیر خواب آشنا
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!