آدم فضایی

خواب دیدن اینکه شما آدم فضایی هستید، سمبلی از قسمت کشف نشده ی وجود شماست. وقتی شما به صورت یک آدم فضایی دیده می شوید ممکن است، این راهی شما برای فرار از واقعیت باشد. خواب هایی ازین دست، سمبلی از ایده های عجیب غریب است و تصویری خام و وحشی از خودتان است. خواب دیدن اینکه شما توسط آدم فضایی، مورد حمله واقع شده یا ربوده شده اید بیانگر ترس شما از تغییر محیط اطرافتان یا ترس شما از دست دادن خانه و خانواده تان است. شما حس می کنید که به فضا و یا حریم خصوصی تان، تجاوز شده است. دیدن آدمهای فضایی در خواب بیانگر این است که شما در قبول و وفق پذیری با محیط جدیدتان مشکل دارید. شما احساس بیگانگی و مرتبط نبودن می کنید. شما ممکن است مشکلاتی با این داشته باشید که چگونه موقعیت یا فرد خاصی را مدیریت کرده یا با آن برخورد کنید. در سطح روانشناسی، دیدن بیگانگان بیانگر رویارویی با جنبه ی ناآشنا خودتان است یا جنبه ای که تا به امروز در موردش، دچار غفلت بوده اید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید