آتش نشان

خواب دیدن آتش نشان در خوابتان بیانگر این است که خود را بالاتر میبینید. شما یک دوره خودسازی و خالص کردن روحتان را تجربه می کنید. آتش نشان، نماد قهرمان واقعی و نماد امید است. خواب دیدن اینکه شما آتش نشان هستید بیانگر این است که نیاز دارید یک موقعیت داغ را قبل از اینکه از دستتان در برود، آرام کرده خنک کنید. شما نیاز دارید که حتی در اوج داغی یک لحظه در سطح بالا خود را نگه دارید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید