تعبیرخواب بچه

تعبیرخواب بچه ای که در خوابتان می افتد، بیانگر بی گناهی و معصومیت از دست رفته است. تعبیرخواب اینکه شما دوباره یک بچه کوچک می شوید، بیانگر این است که حس می کنید که مسئولیت های بزرگسالی دارد لهتان می کند. شما تلاش می کنید که از مسئولیت های روزانه تان فرار کنید. احتمالا به دنبال کسی هستید که از شما مراقبت کند. به شما پناه داده و ازتان حمایت کند.

تعبیرخواب از دست دادن یک کودک، بیانگر این است که امیدتان را از دست می دهید. ممکن است بیانگر پروژه ای جدید و نو باشد که طبق دلخواه شما پیش نمی رود.

تعبیرخواب نجات یک بچه در خواب، بیانگر این است که تلاش می کنید تا بخشی از خودتان را که در حال تخریب شدن است، نجات دهید. تعبیرخواب اینکه از بچه هاتان جدا شده اید، نمادی از شکست در تلاش های شخصی است. شاید دارید از ایده آلتان فاصله می گیرید.

برای تعبیرخواب حاملگی اینجا را ببینید.

برای تعبیرخواب زایمان اینجا را ببینید.

برای تعبیرخواب ازدواج اینجا را ببینید.

تعبیر خواب بچه، کودک، نوزاد

تعبیرخواب نوزاد بیانگر بی گناهی، گرمی و شروع جدید است. بچه ها سمبلی از چیزی در ماهیت دورنی تان هستند که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه هستند. اگر خواب ببینید که بچه ای به شما می خندد، بیانگر این است که لذتی تام را تجربه می کنید. شما برای اینکه شاد باشید انتظار زیادی ندارید.

اگر شما یک بچه در خوابتان پیدا کنید، تعبیرخواب ش این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید. اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما تلاش می کنید آسیب پذیر بودنتان را پنهان کنید. شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند.

بچه بیانگر جنبه ای از خودتان است که به خاطر شرایط متغیر زندگی کنار گذاشته اید یا رها کرده اید. خواب ممکن است یادآور این باشد که زمان این رسیده است که آن علاقه، سرگرمی یا پروژه ی قدیمی را دوباره از سربگیرید.

تعبیرخواب اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید. بخشی که حس می کردید وابسته تر بوده و بیشتر به بقیه نیاز داشتید.

اگر شما خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، بیانگر مسائل وابستگی و تمایلات شماست که کاملا مراقبشان بودید و حواستان بهش بود. شاید تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید. اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب ممکن است به سادگی بازتاب نگرانی های شما باشد. 

تعبیرخواب اینکه بچه گریه می کند، سمبل بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است (محروم مانده است) و نیاز دارد که پرورش یابد. تعبیرخواب دیگر این است که بیانگر اهداف کامل نشده ی شما و حس کمبود در زندگی تان است.

تعبیرخواب اینکه از بچه غافل شده اید، بیانگر این است که توجه کافی به خودتان ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاجشان.

تعبیرخواب اینکه یک بچه گرسنگی می کشد بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس در زندگی احساس کمبود میکند و نیاز به لذت و توجه فوری دارید.

دیدن اینکه خودتان یا کس دیگری، در خوابتان بچه شده است بیانگر این است که تمایل دارید که مورد مراقبت قرار گیرید و پرورش یابید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به این معنی باشد که با شما یا کس دیگری،  نابالغانه رفتار می شود.

تعبیرخواب اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته. آینده به نظر روشن می رسد. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما نیاز دارید در رابطه تان، به سمت هدفتان، در پروژه ی کاری تان یا هرچه که در دست دارید، مثل بچه ها راه بروید (تاتی تاتی کنید). اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است.

تعبیرخواب یک بچه ی خیلی خیلی کوچک، سمبلی از بی یاوری و ترس های شما در این مورد است که به دیگران این اجازه را دهید از نقاط ضعف و ناشایستگی های شما، آگاه شوند. شما ممکن است از درخواست کمک، ابا داشته باشید و در نتیجه تمایل دارید که همه کار ها را شخصا انجام دهید.

تعبیرخواب بچه مرده، سمبلی از پایان یک چیز است که زمانی بخشی از شما بوده است. اگر خواب ببینید تلاش می کنید یک بچه ی مرده را احیا کنید، به این معنی است که از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید. شما دو دستی به گذشته تان چسبیده اید، گذشته ای که دیگر برنمی گردد.

تعبیرخواب اینکه یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر نگاه به گذشته است. شما به گذشته تان می نگرید، جایی که هیچ نگرانی و مسئولیتی نداشتید. تعبیر دیگر این است که این سناریو، یادآور وقتی است که بچه جنین است و در محل امنی قرار دارد. در حقیقت، برخی از مادران حامله، بچه را در وان(استخر) به دنیا می آورند، چونکه محیط آب، شبیه محیط رحم است. برای نوزاد، کمتر آزار دهنده است که در این دنیا، اینگونه پا گذارد. پس شاید خواب بیانگر این باشد که شما به دنبال مکانی امن و آرام و راحت برای خود هستید.

تعبیرخواب اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید.

دیدن بچه در خواب، بیانگر جنبه ای از خودتان و ویژگی های بچه گانه تان است. ممکن است به حالت بچه گانه تان برگردید و مشتاق گذشته تان باشید. شما تلاش می کنید که تمایلات سرکوب شده و امید های به جایی نرسیده تان را ارضا کنید. شاید چیزی باشد که شما نیاز دارید بزرگ شدن و پرورشش را ببینید. زمانی را برای پرورش کودک درونتان بگذارید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است بیانگر بی گناهی، خلوص، سادگی و نگرش بی خیال شما باشد.

اگر با بچه ها دعوا می کنید، بیانگر این است که کودک درونتان را سرکوب می کنید. کودکان می توانند کسی را در زندگی بیداری تان نشان دهند که مثل یک بچه رفتار می کنند ( همکار، همسر، یکی از اعضای خانواده). اگر شما بچه هایی را می بینید که در خوابتان با هم دعوا می کنند، به این معنی است که اخلاقیات و شخصیت شما در تضاد با هم است.

فراموش کردن کودک یا کودکان تان، بیانگر این است که حس می کنید زیر بار مسئولیت های زندگی بیداری تان، له می شوید. خواب به شما می گوید که بیش از حد روی جزئیات ریز متمرکز می شوید و به چیز های مهم در زندگی تان خیلی گیر می دهید. نیاز دارید که زمانتان را دوباره اولویت بندی کنید و روی چیزی که مهم است تمرکز کنید.

تعبیرخواب اینکه بچه هاتان که الان بزرگ شده ند، در خواب هنوز جوان هستند، بیانگر این است که شما هنوز آنها را جوان و وابسته می بینید. شما می خواهید که حس کنید به شما نیاز دارند و مهم هستید. تعبیرخواب اینکه بچه هایی بیشتر از بچه های زندگی واقعی تان دارید، به این معنی است که استعداد ها یا مهارت های قدیمی ای را که کنار گذاشته بودید را کشف می کنید.

تعبیرخواب اینکه بچه ها را نگاه می کنید اما آنها شما را نمی شناسند، استعاره ای از دانش نهفته یا استعداد نهفته ای است که شما موفق به شناسایی ش نشده اید.

نجات یک بچه در خواب، بیانگر این است که تلاش می کنید قسمتی از خودتان را که خراب شده است، نجات دهید. اگر خواب ببینید از بچه ها دور افتاده اید، نمادی ازین است که در تلاش شخصی شکست خورده اید یا اینکه از ایده آل فاصله گرفته اید.

دیدن اینکه از بچه ها در خواب سو استفاده می شود، بیانگر این است که شما ارتباطی با کودک دورنتان ندارید. حس می کنید که بخشی از کودکی تان گم شده و یا از دست رفته است.

برای مطالعه درباره یک سری خواب های بسیار رایج اینجا را ببیند. این صفحه شامل تعبیرخواب های زیر است:

تعبیرخواب مرگ

تعبیرخواب مار

تعبیرخواب سقوط

تعبیرخواب دندان

تعبیرخواب برهنگی

تعبیرخواب پرواز

تعبیرخواب امتحان

تعبیرخواب تعقیب شدن

تعبیرخواب خیانت

برای دیدن تعبیرخواب هر نمادی که در خوابتان دیدید به فرهنگ الفبایی کامل ما مراجعه کنید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

1 دیدگاه

  • سلام روزبخیر. من چند ماهه که مدام خواب بچه میبینم. بچها تو سن و سال مختلفن اما همیشه من مراقبشونم و کنارم اروم و ساکتن. خوابام متفاوته اما این توی همشون مشترکه که من مراقبشونم. با اینکه بیشتر وقتا مامانشونم اونجاست اما بازم بچها پیش منن. تعبیری ک نوشتین رو خوندم. بنظرتون اینکه این خوابم مدام تکرار میشه چی رو میخواد بهم بگه؟ منظورم از مدام هفته ای ۴ باره حدودا😁 ممنون میشم توضیح بدین🌹

دیدگاهتان را بنویسید