مژه

توجه به مژه گانتان یا خواب دیدن اینکه آنها رشد می کنند بیانگر این است که تلاش می کنید خودتان را به شیوه ای نهفته یا نامحسوس، بیان کنید. بیانگر خوش شانسی است

خواب دیدن اینکه همه ی مژه هاتان می افتد، بیانگر این است که شما در ابراز خود مشکل دارید. ممکن است به این معنی باشد که قدرت زنانه تان از دست می رود. اگر فقط یک مژه بیفتد، بیانگر خوش شانسی است


بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید