محتوای لباس
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب لباس فرم (یونیفرم)

یونیفرم: لباس فرم خواب دیدن اینکه شما یا کسی، لباس یونیفرم تنش است بیانگر نیاز شما به تعلق یا جزئی از یک گروه بودن است. تعبیر دیگر این ست که خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما خیلی مطابق ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب هدبند

هدبند دیدن یا بستن هد بند در خوابتان بیانگر این است که شما اطلاعاتی را نگه داشته اید. رازی است که شما نمایش نمی دهید. تعبیر دیگر این است که خواب به موضوعی عقلانی مربوط می شود. شاید چیزی وجود ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مخمل

مخمل خواب دیدن اینکه شما مخمل می پوشید بیانگر تمایز و افتخار است. بیانگر حساسیت و احساسات شماست خواب دیدن اینکه شلوار مخمل می پوشید بیانگر بعد احساسی شماست
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مایو

مایو: لباس شنا خواب دیدن اینکه مایو می پوشید بیانگر این است که شما حس بی پناه بودن می کنید(لخ-ت و عور جلوی بقیه ایستاده اید) یا از نظر احساسی حس می کنید آسیب پذیر هستید. حستان را وقتی که ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب لباس یک سره ی شنا: لباس غواصی

لباس یک سره ی شنا: لباس غواصی دیدن یا پوشیدنش در خوابتان بیانگر این است که به آرامی و با احتیاط، احساسات درونی تان را کشف می کنید. شما در نقطه ای هستید که برای تایید آسیب پذیری و احساساتتان ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب لباس عروسی

لباس عروسی پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگراین است که رابطه ی شخصی تان را ارزیابی می کنید اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می پوشید،   بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مایو

باس شنا: مایو خواب دیدن اینکه مایو می پوشید بیانگر این است که شما حس بی پناه بودن می کنید(لخ-ت و عور جلوی بقیه ایستاده اید) یا از نظر احساسی حس می کنید آسیب پذیر هستید. حستان را وقتی که ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب لباس شب

لباس شب دیدن یا پوشیدن لباس شب در خوابتان بیانگر خوشی، لذت های اجتماعی، زیبایی و فرهنگ است. بیانگر تصویری است که شما از خود به دیگران ارائه می کنید. رنگ و طراحی لباس شب را در نظر گیرید، مهم ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب لباس زیر

لباس زیر خواب دیدن اینکه شما لباس زیر تنتان است بیانگر موقعیتی است که احترام شما را گرفته است (سلب کرده است). تعبیر دیگر این است که نمادی از جنبه ای از شماست که شخصی است. اگر شما ازینکه با ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب لباس بچه

لباس بچه دیدن لباس بچه در خواب بیانگر این است که شما خودتان را به شیوه ای نامحسوس، ابراز می کنید. تعبیر دیگر این است که لباس های بچه بیانگر طرز فکری قبلی شما یا عادات قبلی شماست که بزرگتر ...
1 2 3 7
error: Content is protected !!