تعبیر نماد شخصیت ها

یک مفهوم مهم در مورد شخصیت هایی که در خواب می بینید یا شخصیت هایی که در خوابتان به آنها بدل می شوید به خاطر بسپارید، اینکه اول در نظر بگیرید که آنها چگونه نمایانگر جنبه ای از خود شما هستند. شخصیت ها در خواب ممکن است برای جلب توجه شما به ویژگی های خاصی که آنها را ندارید باشد. آنها می توانند ویژگی های خاصی را به تصویر بکشد یا مبالغه کند تا راهی باشد که توجهتان را معطوف آنها کنید. همچنین برخی افراد در خوابتان می توانند نمایانگر ارتباط ناتمام شما با آنها باشند و اینکه آنها ممکن است تا زمانی که این کشمکش حل شود، در خوابتان پیوسته ظاهر شوند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید