خاکستری

خاکستری بیانگر ترس، وحشت، افسردگی، بیماری، تردید و سردرگمی است. شما ممکن است از نظر احساسی، حس دور ماندن، جدا افتادن یا جدا شدن بکنید. تعبیر دیگر این است که رنگ خاکستری نمادی از فردیت شماست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید