تعبیر خواب اسب

تعبیرخواب اسب

تعبیرخواب اسب نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. بیانگر انرژی فیزیکی قوی است. شما نیاز دارید نیروهای وحشی درونتان را رام کنید. به تعبیر دیگر اسب بیانگر این است که شما نیاز دارید کمتر متکبر باشید و از خر شیطان پایین بیایید.

اگر اسب، دو سر دارد (سر اسب یک سر دارد و تهش هم یک سر)، بیانگر این است که شما از دو طرف کشیده می شوید و در موضوعی گیر کرده اید. شاید قدرت یا نیروی شما تقسیم می شود یا در مورد یک مساله ی احساسی و درونی سردرگم هستید.

تعبیرخواب اسب سیاه یا اسب تیره بیانگر راز، درنده خویی و ناشناختگی است. شما روی یک موقعیت ناشناخته، شانس خود را امتحان می کنید یا قمار می کنید. ممکن است حتی به نیروهای غیبی اشاره داشته باشد. اگر اسب سفید باشد، بیانگر خلوص، کامیابی و شانس خوب است. تعبیرخواب اینکه توسط یک اسب سفید تعقیب می شوید جناسی از پاکدامنی است.

تعبیرخواب اسب مرده بیانگر این است که چیزی که روزی در زندگی تان به شما قدرت داده است، دیگر کار وجود ندارد.

دیدن یک گله اسب وحشی در خوابتان بیانگر حس آزادی و نبود مسئولیت و وظیفه است. ممکن است بیانگر احساسات غیر قابل کنترل شما باشد. اگر شما یک اسب وحشی را می رانید، بیانگر تمایلات نامحدود و شاید بی بند و بار است.

تعبیرخواب اینکه اسب سواری می کنید بیانگر این است که شما در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت قرار دارید. تعبیر دیگر این است که شما از طریق یک سری روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. اگر یک اسب می رانید که از کنترل خارج است، به این معنی است که شور و هیجانتان شما را در زندگی پیش می برد.

تعبیرخواب اسب زره پوش به وحشی گری، پرخاشگری، قدرت و/یا سفت و سختی اشاره دارد. ممکن است خیلی منطقی و اهل جدال باشید. تعبیرخواب دیگر این است که شما ممکن تلاش کنید از خودتان در مقابل تمایلات مادی ضمیر ناخودآگاهتان که بروز می کند حفاظت کنید.

تعبیرخواب اینکه شما یک اسب را می شویید، بیانگر احیای قدرت و انرژی است. شما انفجار انرژی را در جنبه ای از زندگی تان تجربه می کنید.

تعبیرخواب اسبی که سخن می گوید، به دانش بالاتر اشاره دارد. به چیزی که اسب می گوید توجه کنید. اگر اسب سیاه است، پیغام ممکن است از طرف ضمیر ناخودآگاهتان باشد. اگر اسب، آبی باشد، پیغام ممکن است ناراحتی باشد. شما یا کسی که به دنبال کمک هستید، اما نمی دانید که چگونه آن را دریافت کنید.

اگر خوردن گوشت اسب در فرهنگ شما پذیرفته نیست، خواب به موقعیتی اشاره دارد که شما نمی خواهید جزئیات رادر موردش بدانید. اگر شما از خوردن گوشت اسب لذت می برید، بیانگر این است که شما آغوشتان را به سمت تجارب مختلف باز می کنید. اگر خوردن گوشت اسب از نظر فرهنگی برای شما پذیرفته است، پس خواب، اهمیت یکسانی مشابه خوردن گوشت دارد.

تعبیرخواب اینکه مسابقه اسب دوانی را نگاه می کنید، بیانگر قدرت و انگیزه ای است که برای پیش رفتن در زندگی نیاز دارید. شما نیاز دارید باور کنید قادر به موفقیت در همه ی تلاش هایی که می کنید هستید و تلاش هاتان به نتیجه می رسد.

تعبیرخواب نعل اسب بیانگر شانس و موفقیت در تلاش هایتان است. ممکن است بیانگر عروسی در آینده ای نزدیک باشد. اگر نعل اسب به سمت پایین بچرخد، معنای برعکسی دارد و به عنوان بدشانسی است. همه ی انرژی ای که در یک پروژه می گذارید، ممکن است ارزشش را نداشته باشد.

تعبیرخواب اینکه شما سوارکار اسب دوانی هستید، بیانگر این است که در موقعیت بالا و رو به رشد هستید. شما به توانایی تان ایمان دارید.

برای تعبیرخواب باقی حیوانات اینجا را ببینید.

برای تعبیرخواب خر اینجا را ببینید.

برای تعبیرخواب قاطر اینجا را ببینید.

اسب تک شاخ

تعبیرخواب است تک شاخ نماد ایده آل های بالا، امید و بینش در موقعیت فعلی است. نمادی از قدرت، ملایمت و خلوص است. به تعبیر دیگر خواب ممکن است بیانگر دیدگاه های تک بعدی شما باشد.

اسب سواری

خواب دیدن اینکه شما اسب سواری می کنید بیانگر این است که شما در موقعیتی بالا یا جایگاه قدرت قرار دارید. تعبیر دیگر این است که شما از طریق یک سری روش های پنهانی و نادرست، به موفقیت دست خواهید یافت. اگر شما یک اسب می رانید که از کنترل خارج است، به این معنی است که شور و هیجانتان شما را در زندگی پیش می برد.

اسب گهواره ای

تعبیرخواب اسب گهواره ای بیانگر این است که حس می کنید در یک موقعیت از زندگی تان گیر می کنید. شما به سمت اهدافتان هیچ پیشرفتی نمی کنید. به تعبیر دیگر اسب گهواره ای ممکن است خاطره ی کودکی تان باشد. به این فکر کنید که بیانگر چه خاطره ای است؟

برای مطالعه درباره یک سری خواب های بسیار رایج اینجا را ببیند. این صفحه شامل تعبیرخواب های زیر است:

تعبیرخواب مرگ

تعبیرخواب مار

تعبیرخواب سقوط

تعبیرخواب دندان

تعبیرخواب برهنگی

تعبیرخواب پرواز

تعبیرخواب امتحان

تعبیرخواب تعقیب شدن

تعبیرخواب خیانت

برای دیدن تعبیرخواب هر نمادی که در خوابتان دیدید به فرهنگ الفبایی کامل ما مراجعه کنید.

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید