هیولا

خواب دیدن اینکه شما توسط یک هیولا تعقیب یا دنبال می شوید بیانگر جنبه هایی از خودتان است که زننده و زشت است. شما ممکن است ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای دارید. تلاش کنید که در خوابتان با هیولا روبرو شوید و بفهمید که هیولا چه کسی یا چه جنبه ای از شما را نشان می دهد خواب دیدن اینکه هیولا را می کشید به این معنی است که شما با موفقیت بر رقبای خود غلبه خواهید کرد و به موقعیت بالاتر می رسید تبدیل شدن به یک هیولا در خوابتان بیانگر این است که کسی می شوید که شرمنده تان می کند یا کسی که به رسمیت می شناسیدش. یا خواب ممکن است نمایانگر شخصیت حقیقی شما باشد. شاید نیاز دارید که نگرش یا راه خود را عوض کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید