معلم

دیدن معلم(معلم فعلی یا معلم قدیمی) در خوابتان بیانگر این است که شما به دنبال توصیه، راهنمایی یا دانش هستید. شما در مسیری جدید در زندگی قدم می گذارید و آماده اید که الگو بگیرید یا از تجربه ی گذشته درس بگیرید. تجارب شخصی تان را با آن معلم خاص در نظر گیرید. چه موضوعی آموزش داده شده؟ تعبیر دیگر این است که معلم مربوط به مسائل اختیار و جست و جوی تایید است. شما ممکن است وارد یک موقعیت در زندگی بیداری تان شوید که حس می کنید مثل یک دانش آموز با شما رفتار می شود یا حس می کنید که در معرض آزمون قرار میگیرید. به رفتار و نگرش معلم در خوابتان توجه کنید. اگر معلم در خوابتان، بدرفتار است، بیانگر این است که شما ممکن است فشار زیادی برای موفق شدن روی خود بیاورید. خواب دیدن اینکه شما معلم هستید بیانگر این است که شما در موقعیت نشر دانش و خردتان به دیگران هستید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که چگونه درسی به کسی می دهید و در مورد چیزی به آنها سخت می گیرید. اگر شما در زندگی واقعی معلم هستید، پس خواب، بازتابی از کسی است که هستید و در مورد کار شماست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید