شیرینی

دیدن یا خوردن شیرینی در خوابتان بیانگر زیاده روی، هوسرانی و لذایذ ممنوع است. شاید شما خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر این است که این نماد خواب، استعاره ای از عشقتان یا یک شخص خاص در زندگی تان است خواب دیدن اینکه به معشوقه تان شیرینی می دهید، به تمایل شما برای ارتباط با این فرد به شیوه ای عاشقانه تر اشاره دارد. یا ممکن است به این معنی باشد که می خواهید، لذت به اطرافیانتان دهید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید