کیک تولد

دیدن یک کیک تولد در خواب بیانگراین است که بهترین آرزوهاتان درک خواهد شد. بیانگر اشتیاق شما به این است که به مردم اجازه دهید وارد زندگی تان شوند و زندگی تان را با آنها سهیم شوید. دیدن شمع روی کیک بیانگر نگاهی مثبت به زندگی است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید