محتوای حیوانات
فاقد تصویر شاخص

گاو نر

گاو نر دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی تر باشید. تعبیر دیگر این است که گاو ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب روباه سفید

روباه سفید دیدنش روبا در خوابتان، روی احساس تنهایی، چه تنهایی ای که خودتان انتخاب کردید چه تنهایی ای که شرایط به وجود آورده است، تاکید دارد. شما دوره ی ایزوله شدن را تجربه می کنید
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب روباه

روباه دیدن روباه در خوابتان بیانگر بینش، هوشمندی، حیله گری و کاردانی است. شاید خواب به شما می گوید که شما نیاز دارید که بیشتر ازین ویژگی ها در زندگی بیداری تان نشان دهید. یا اینکه  نیاز داریدکه افکارتان را ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مار افعی

افعی: مار افعی لطفا به تعبیر خواب کلمه ی مار نگاهی بیندازید.
Sheep

تعبیر خواب گوسفند

گوسفند دیدن گوسفند در خوابتان بیانگر مطیع بودن است. شما به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی جدید ندارید. تمایل دارید که همراه با گروه پیش بروید. به اصطلاح «شبیه گوسفند است» فکر کنید. تعبیر دیگر این است که ...
pig

تعبیر خواب خوک

خوک دیدن خوک در خوابتان نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که خوک ممکن است بیانگر شکم پرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب وال

وال: نهنگ دیدنش در خوابتان بیانگر شهود و آگاهی است. شما با روان و حس معنویت خود سازگارید. تعبیر دیگر این است که وال نمادی از یک رابطه یا پروژه ی کاری است که ممکن است از نظر مدیریت کردن، ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب نهنگ

نهنگ: وال دیدنش در خوابتان بیانگر شهود و آگاهی است. شما با روان و حس معنویت خود سازگارید. تعبیر دیگر این است که وال نمادی از یک رابطه یا پروژه ی کاری است که ممکن است از نظر مدیریت کردن، ...
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب موش خرما

موش خرما دیدن موش خرمایی در خواب بیانگر این است که شما به گذشته تان چسبیده اید و باید یاد بگیرید که رهایش کنید.
فاقد تصویر شاخص

تعبیر خواب مورچه خوار

مورچه خوار دیدن مورچه خوار در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید، در زمینه برخی تلاشهایتان با احتیاط پیش بروید.
1 2 3 6
error: Content is protected !!