زیتون

دیدن یا خوردن زیتون در خوابتان نمادی از شفا و ابدیت است دیدن درخت زیتون یا شاخه زیتون بیانگر مصالحه، صلح و امید است دیدن یا بر سر گذاشتن تاج برگ زیتون بیانگر این است که شما بر موانع خود غلبه خواهید کرد و یک کشمکش را حل خواهید کرد. باری از دوش شما برداشته خواهد شد و شما به پیروزی خواهید رسید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید