صورتی

صورتی بیانگر عشق، لذت، شیرینی، شادی، عطوفت و مهربانی است. همچنین این رنگ نماد عاشق بودن یا شفا یافتن از طریق عشق است. تعبیر دیگر این است که این رنگ بیانگر نارسی و نابالغی یا ضعف است، خصوصا وقتی که در مورد عشق مطرح می شود. صورتی، رنگ کمپین آگاهی از سرطان سینه هم هست. اگر شما رنگ صورتی را دوست ندارید، پس ممکن است ناشی از مسائل وابستگی یا مسائلی در مورد والدین تان باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید