سفید

سفید بیانگر خلوص، کمال، صلح، بی گناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع های تازه است. شما ممکن است یک رستاخیز را تجربه می کنید یا یک نگاه تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر این است که سفید به لوحی تمیز و خالی اشاره دارد. یا ممکن است به پوشاندن اشاره کند.  در برخی فرهنگ های شرقی، سفید مربوط به مرگ و عزاداری است

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید