رقیب

خواب دیدن اینکه شما رقیب دارید بیانگر این است که در مورد مدعی شدن(دفاع) از حق و حقوقتان و ایستادن پای حرفتان، میلی ندارید. در نتیجه، شما اعتبار خود را جلوی دیگران از دست می دهید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که نیاز دارید پرخاشجو تر باشید. خواب دیدن اینکه شما توسط رقیب گول می خورید بیانگر این است که وظایف تان را فراموش کرده اید یا مسئولیت هاتان را رها کرده اید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید