اتوبوس مدرسه

دیدن یا سوار شدن اتوبوس مدرسه در خوابتان بیانگر این است که شما دارید وارد ماجراجویی برای یک سفر مهم در زندگی تان می شوید که نیاز به رشد شخصی شما دارد خواب دیدن اینکه اتوبوس مدرسه می رانید بیانگر این است که شما دوست دارید مسئولیت دیگران را به عهده گیرید و به دنبال صلاح آنها باشید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید