خواننده

دیدن خواننده مشهور در خوابتان بیانگر تاثیری الهی است. بیانگر هارمونی و تکریم روح انسانی است. احساس و تاثیر این خواننده روی خودتان را در نظر گیرید و اینکه چگونه ویژگی های خاص او، توسط کسی یا موقعیتی در زندگی بیداری تان ابراز شده است. اگر شما خواهر نداریدو خواب میبینید که دارید، بیانگر ویژگی های زنانه است که شما نیاز دارید در خودتان فعالش کنید یا تاییدش کنید. به کارها و رفتار خواهرتان در خواب توجه کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید