دانشگاه: دانشکده

خواب دیدن اینکه شما در دانشگاه هستید بیانگر این است که شما دچار تغییر اجتماعی یا فرهنگی می شوید. شما می خواهید که دانش و آگاهی تان را بسط دهید. بیانگر این است که الان زمان خوبی برای شماست که چیز های جدید را تجربه کنید و امتحان کنید. اگر شما در گذشته تان به دانشگاه رفته اید، تجارب و خاطرات شخصی روزهای دانشگاه تان را در نظر بگیرید. اگر شما الان در دانشگاه هستید، ممکن است انعکاسی از محیط فعلی تان باشد. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما از طریق ثبات قدم و سخت کوشی به اهدافتان خواهید رسید. شما ممکن است در یک دوره استرس در زندگی تان باشید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید