زیر بغل

دیدن یا توجه کردن به زیر بغل خودتان یا کس دیگر در خواب بیانگر ارتباطات اجتماعی و رابطه تان با دیگران است . این ویژگی های شخصی و شخصیتی است که شما انتخاب می کنید تا با آن شخصیت در جمع ظاهر شوید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به چیزی یا مکانی اشاره داشته باشد که بودار است!

بو کردن زیر بغل در خواب بیانگر این است که شما در شخصیت و کاراکتر خود تغییراتی جهت تعدیل کردن شخصیتتان انجام می دهید تا در یک موقعیت یا رابطه راحت پیش بروید. تعبیر دیگر این است که شما به دنبال تایید هستید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید