ذرت

دیدن ذرت در خوابتان بیانگر فراوانی، رفاه، رشد و باروری است. دیدن مزرعه ذرت در خوابتان بیانگر سعادت خانواده و هماهنگی است. خواب دیدن اینکه شما در مزرعه ذرت هستید، به این اشاره دارد که تمایل دارید از وظایف و/یا مشکلات روزمره تان فرار کنید. تعبیر دیگر این است که بودن در مزرعه ذرت بیانگر این است که کسی به شما گوش می کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید