تعبیر خواب ذرت

ذرت

دیدن ذرت در خوابتان بیانگر فراوانی، رفاه، رشد و باروری است. دیدن مزرعه ذرت در خوابتان بیانگر سعادت خانواده و هماهنگی است. خواب دیدن اینکه شما در مزرعه ذرت هستید، به این اشاره دارد که تمایل دارید از وظایف و/یا مشکلات روزمره تان فرار کنید. تعبیر دیگر این است که بودن در مزرعه ذرت بیانگر این است که کسی به شما گوش می کند.
مطالب مشابه  تعبیر خواب آهو
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!