آرنج

دیدن آرنج در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید فضایی برای خود بسازید. خواب شما ممکن است بیانگر تردید یا ترس در خلق فضای خودتان برای ترس و مورد بررسی قرار گرفتن باشد(میترسید چنین فضایی بسازید).

خواب دیدن اینکه آرنجتان زخمی است بیانگر این است که در عمل در یک موقعیت بیداری، ناتوانید. آرنج راست به مسائل روحیه ای و اخلاقی مربوط است در حالی که آرنج چپ بیانگر انفعال و ویژگی های توسعه نیافته ی شماست

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید