تعبیر نمادهای حرف «ع»

عادت

خواب دیدن در مورد یک عادت قدیمی یا عادتی که اخیرا ترکش کرده اید، بیانی از تمایلات ناخودآگاه شماست. امیال سرکوب شده تان، خودشان را از طریق خواب هاتان به نمایش می گذارند

عاشق

دیدن عاشق در خوابتان نمادی از مقبولیت، ارزش خود و تایید ارزش درونی حقیقی تان است. شما جنبه های زنانه و مردانه را یکپارچه می کنید. در نتیجه، شما حس کامل بودن می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن عاشق ممکن است کسی باشد که ایده آل شماست. خواب می تواند جبرانی برای یک رابطه ی ناکامل در زندگی واقعی تان باشد، رابطه ای که رضایت بخش نیست

خواب دیدن یک عاشق قدیمی، یا عاشق قبلی تان، بیانگر مسائل حل نشده/تمام نشده مربوط به این رابطه ی خاص است. شاید رابطه ی فعلی تان، برخی از همین مسائل را بیدار نگه می دارد(بیدار می کند)

عاشقانه

خواب دیدن یک داستان عاشقانه بیانگر این است که نیاز به مهربانی بیشتری در زندگی بیداری تان دارید. شاید شما اشتیاق بیشتری برای عاشقانه بودن در رابطه ی شخصی تان دارید

عاطفه و محبت

خواب دیدن اینکه شما محبت خود را به یک نفر نشان می دهید بیانگر رضایت و شادی شما از رابطه فعلی تان است. ممکن است بیانگر نیاز شما به این باشد که با کسانی که دوستشان دارید وبه آنها اهمیت می دهید مهربان تر باشید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد محبت کردن ممکن است بیانگر این باشد که شما در زندگی بیداری تان، مهر و محبت ندارید، نمی کنید یا نمیبینید

عاقل: خردمند

خواب دیدن اینکه شما عاقلید بیانگر پتانسیل و توانایی شما برای موفقیت و موفق شدن است. خواب ممکن است تاییدی مجدد روی تصمیمی باشد که میگیرید و مسیری که برمی گزینید

عالی: کامل

خواب دیدن این که چیزی یا کسی عالی است بیانگر انتظارات غیر معقول و ایده آل گرایی شماست

عایق

دیدن یا نصب عایق در خوابتان نماد حمایت و گرمی است. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که انرژی تان را ذخیره کنید

عبادت

خواب دیدن اینکه شما کسی یا چیزی را می پرستید بیانگر این است که شما توجه زیادی به این فرد می کنید یا به هرچیزی که این شی بیانگر آن است. شما زیاده از حد به چیزی توجه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب یعنی شما پذیرای تاثیرات خارجی هستید

عتیقه

دیدن عتیقه جات در خواب بیانگر این است که زمان شما، شامل ارزش، سنت، خرد و ویژگی های اصیل است. سمبلی از چیزی واقعی یا ثابت شده است. چیز های خاص در گذشته ی شما، ارزش این را دارد که حفظ شان کنید یا نگه شان دارید. اگر شما عتیقه جات را دوست ندارید یا ارزششان را درک نمی کنید، بیانگر این است که شما در حال دوری از شرایط منسوخ کودکی تان یا شیوه های فکری قدیمی تان، هستید. جنبه ی منفی این قضیه این است که شما ممکن است چیز با ارزشی را رد می کنید یا دور می اندازید، که باید با آغوش باز پذیرایش باشید.

دیدن یا پیدا کردن عتیقه در خوابتان نمادی از جنبه ای قدیمی از خودتان است که هنوز کاملا رهایش نکرده اید. اگرچه شما ممکن است رشد کنید و متحول شوید، هرگز جایی که از آن آمدید را فراموش نمی کنید. عتیقه ممکن است به رابطه ی قبلی اشاره کند که هنوز گرامی ش می دارید و با علاقه به آن می نگرید

عجله

خواب دیدن اینکه شما عجله دارید بیانگر این است که ممکن است برای یک موقعیت آماده نباشید. در برنامه ریزی تان در مورد چیزها، فقدانی هست. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن اینکه شما عجله دارید به این معنی است که شما احساس می کنید در باغ نیستید. این خواب ممکن است بازتاب تحت اللفظی زندگی روزمره تان باشد که حس می کنید همیشه عجله دارید. و زمان کافی برای انجام همه ی چیزهایی که می خواهید انجام دهید ندارید. خواب ممکن است به خاطر این نوع استرس رخ دهد

عجله داشتن

خواب دیدن اینکه شما در عجله دارید بیانگر این است که نیاز دارید زمانتان را بهتر مدیریت کنید. شما حس می کنید که زمانی برای انجام همه ی چیزهایی که میخواهید انجام دهید ندارید. خواب بیانگر فشاری است که روی خودتان قرار می دهید. شما حس می کنید که آماده نیستید. شاید خواب به شما می گوید که سرعتتان را کم کنید

عجیب: غریب

خواب دیدن اینکه شما در یک مکان عجیب غریب و بیگانه اید بیانگر تغییر در زندگی تان است. اینکه چه احساسی در مورد محیط دارید را در نظر گیرید. اگر شما ترسیده اید یا گم شده اید، بیانگر این است که آماده ی تغییر نیستید. شما آماده نیستید که گذشته را پشت سر گذارید. اگر شما در این مکان ناشناخته، هیجان زده یا خوشحالید، بیانگر این است که برای تغییر آماده اید

عدالت

خواب دیدن در مورد عدالت، به این احساس شما اشاره دارد که شما اشتباه کرده اید یا نا عادلانه رفتار کرده اید

عدس

دیدن یا خوردن عدس در خوابتان بیانگر ریشه هاتان و ارتباط شما با انسانیت است. تعبیر دیگر این است که عدس نمادی از باروری یا ابدیت است

عذرخواهی کردن

خواب دیدن اینکه شما در حال عذر خواهی از کسی هستید، به تمایل شما به هماهنگی و حقیقت در زندگی واقعی تان اشاره دارد. شاید شما در مورد چیزی احساس گناه می کنید. یا خواب، راهی برای ضمیر ناخود آگاه شماست تا به شما، در مورد خطاهایی که مسئولش هستید، هشدار دهد. تعبیر دیگر این است که عذر خواهی سمبلی از بخشش است. شما نیاز دارید که اجازه دهید کینه ها از دلتان برود

خواب دیدن اینکه کسی از شما عذر خواهی می کند بیانگر این است که شما حس می کنید با شما بد رفتاری شده یا مورد ستم واقع شده اید. این مهم است که چه کسی از شما عذرخواهی می کند، این را در نظر بگیرید. شاید شما حس کنید که به یک جنبه از شخصیتتان خیانت کرده اید.

عرق کردن

خواب دیدن اینکه عرق می کنید بیانگر این است که نگرانی، استرس، ترس یا برافروختگی خیلی خیلی زیادی را در زندگی تان تجربه می کنید. این خواب ممکن است به یاد شما آورد که به خاطر دستیابی به موفقیت، نیاز دارید که کشمکش و تلاشی را برای رسیدن به موفقیت تحمل کنید. تعبیر دیگر این است که عرق کردن بیانگر نوعی تمیز کردن یا خلاص شدن از شر کارمای بد است. شما ممکن است وارد دوره ی رهایی احساسی می شوید

عروس

دیدن عروس در خوابتان نمادی از اتحاد یا مشارکت است. بویژه دیدن یا خواب دیدن اینکه شما  یک عروس فراری هستید بیانگر این است که شما آماده ی تعهد دادن به یک موقعیت یا تصمیم مهم نیستید. شما آماده نیستید وارد فاز بعدی زندگی خود شوید

خواب دیدن اینکه عروس در روز عروسی اش گلوله خورده است بیانگر این است که جنبه ی زنانه شما ناگهان تمام می شود

اگر شما مجرد هستید و خواب میبینید که شما یک عروس هستید، پس بیانگر تمایلات شما به ازدواج است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر ویژگی های زنانه در مورد خودتان باشد. خواب ممکن است نمادی از ویژگی های خلوص و بکر باشد

عروس دریایی

دیدن عروس دریایی در خوابتان بیانگر خاطرات دردناکی است که از ضمیر ناخودآگاهتان برمیخیزد. ممکن است دشمنی یا تجاوز در جنبه ای از رابطه یا موقعیت بیداری تان مخفی شده باشد. تعبیر دیگر این است که عروس دریایی بیانگر احساس بی کفایتی، عدم قطعیت و نبود عزت نفس است. شاید موقعیتی است که شما قادر به اثبات خود نیستید

عروسک

خواب دیدن اینکه یک عروسک به دنیا می آید بیانگر این است که تمایل دارید کس دیگری باشید و از مسائل و مسئولیت های فعلی تان فرار کنید. عروسک به عنوان ابزاری است که آرزوهاتان را عملی کنید

خواب دیدن یک عروسک در خوابتان نماد بیگناهی کودکی و سرخوشی شماست. خواب ممکن است استعاره ای از کسی باشد که شما عروسک خطابش می کنید

خواب دیدن اینکه شما عروسک بازی می کنید بیانگر این است که بین ذهن خودآگاه و ناخودآگاهتان ارتباطی نیست. خواب بیانگر نگرش رشد نیافته در مورد جنس مخالف است

عروسک خیمه شب بازی

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که شما به دیگران اجازه می دهید که شما را کنترل کنند. شما به سادگی تحت تاثیر دیگران قرار میگیرید و برای روی پای خود و روی حرف خود ایستادن مشکل دارید

عروسی

دیدن عروسی در خوابتان نمادی از شروع یا تحول جدید در زندگی فعلی تان است. یک عروسی، بازتابی از مسائلی در مورد تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن عروسی به احساس تلخی، غم و اندوه یا مرگ اشاره دارد. این خوابها معمولا منفی است و روی نگرانی یا ترس تاکید دارد. اگر شما خواب ببینید که عروسی بد پیش می رود یا به فاجعه می انجامد،   بیانگر این است که نیاز دارید فورا به موارد منفی رسیدگی کنید

اگر شما خواب ببینید که در یک عروسی شرکت می کنید، این را در نظر بگیرید که چه احساسی دارید. اگر ناراحت یا غمگین هستید،   به این معنی است که در مورد وضعیت فعلی زندگی تان ناخشنودید. اگر خوشحالید پس پذیرای یک تغییر جدید در زندگی تان هستید

خواب دیدن اینکه با همسر فعلی تان، دوباره ازدواج می کنید بیانگر سعادت و وفاداری با شوهرتان و شادی است. روی این تاکید دارد که به هم تعهد قوی دارید. ممکن است بیانگر مرحله جدیدی باشد(مثل پدر مادر شدن، خانه ی جدید و غیره) که واردش می شوید.

خواب دیدن اینکه شما عروسی با کسی را که هرگز ملاقات نکردید برنامه ریزی می کنید، استعاره ای است که نماد اتحاد بعد زنانه مردانه تان است. بیانگر مرحله تحول است، جایی که شما به دنبال نوعی تعادل بین بعد احساسی و خشونت آمیزتان هستید. خواب ممکن است بیانگر این باشد که دو بعدی که قبلا با هم در جنگ بود، الان ادغام شده و یکی شده

اگر شما دارید ازدواج می کنید و خواب این را میبینید که منتظر عروسی هستید،  روی استرس برنامه ریزی عروسی تاکید دارد. کشمکش های مربوط به جزئیات عروسی، تنش با خانواده خودتان و خانواده همسرتان، ترس از تعهد و از دست دادن استقلال، ممکن است همه باعث خواب های نگرانی عروسی شود. تحقیقات نشان داده است که تا 40% عروس ها و داماد ها، خواب در مورد جشن و چیزهایی که دارد عالی پیش می رود می بینند

دیدن یا بریدن کیک عروسی در خوابتان نمادی از هماهنگی و سعادت داخلی(سعادت در زندگی تان) است. شما از زندگی لذت می برید و آینده ی روشن و شادی را پیش روی خود میبینید

پوشیدن لباس عروسی در خوابتان بیانگراین است که رابطه ی شخصی تان را ارزیابی می کنید

اگر شما یا کسی در موقعیتی نامناسب لباس عروسی می پوشید،   بیانگر این است که شما احساس پستی و بی ارزش بودن می کنید

خواب دیدن اینکه شما در روز عروسی تان به دنبال لباس عروسی هستید به این معنی است که شما تلاش می کنید نقش خود را در یک موقعیت بیابید. از این که متناسب آن نقش نباشید می ترسید

دیدن حلقه عروسی در خوابتان بیانگر کامل بودن و عشق ابدی است. اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید،   به این معنی است که رابطه ی شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است

خواب دیدن اینکه حلقه عروسی تان را گم می کنید بیانگر یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان است

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی ازدواج نگاه کنید.

عزاداری

خواب دیدن اینکه در یک عزاداری هستید به این اشاره دارد که توانایی ندارید گذشته را رها کنید. نیاز دارید که تجارب قدیمی را بشویید و راهی به سمت مسیر جدید بسازید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است معکوس را معنی دهد و نشان دهد که چگونه قادرید گذشته را رها کنید و فقدان و شکست را قبول کنید

دیدن به سوگ نشستن دیگران یا خواب دیدن اینکه خودتان لباس عزا بر تن دارید نمادی از غم، بدشانسی و ناشادی است. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر یک تاثیر مزاحم یا سو تفاهم در چرخه ی اجتماعی تان است

عسل

دیدن عسل در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید در رابطه با دیگران کمتر آرام و ساکت و بی زبان باشید و بیشتر صادق باشید. شما نیا زدارید که مدعی شوید و مطمئن شوید که صداتان شنیده می شود. تعبیر دیگر این است که دیدن یا خودرن عسل در خوابتان بیانگر ملایمت، شیرینی، دلسوزی، خرد، صلح، طول عمر و لذت است. نماد باروری و بهره وری است.

دیدن ظرف عسل خرسی در خوابتان بیانگر کسی است که دوستش دارید. اگر این عسل خرسی صحبت می کند، به توصیه ای اشاره دارد که باید به آن گوش دهید یا آن را در نظر گیرید

عشق

خواب دیدن عشق یا عاشق بودن بیانگر احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت شما در مورد چیزی که تا الان داشتید و جایی که در زندگی بودید اشاره دارد(راضی هستید). از طرف دیگر، خواب ممکن است جبرانی باشد و بیانگر این است که شما ممکن است عشق کافی را در زندگی تان دریافت نمی کنید. ما عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تایید شدن بکنیم.

خواب دیدن گفتن این جملات که: من عاشقت هستم، بیانگر این است که شما آماده ی دریافت عشق هستید و می خواهید که عشق بورزید.

شنیدن اینکه کسی می گوید: عاشقت هستم، بیانگر این است که شما آماده اید عشق را در زندگی تان بپذیرید. اگر شما به کسی بگویید که من عاشقت هستم، و او این را در پاسخ نگوید که منم عاشقت هستم، بیانگر این است که به رابطه تان مطمئن نیستید. شاید شما حس می کنید که عشق بیشتری نسبت به میزان دریافتی تان ابراز می کنید(بیشتر مایه می گذارید)

دیدن یک زوج عاشق یا ابراز عشق به هم دیگر، بیانگر موفقیت پیش روی شماست

خواب دیدن اینکه دوستتان عاشق شماست ممکن است رسیدن به یکی از آرزوهاتان باشد. شاید شما احساساتی را در مورد دوستتان دارید و همه ش به این فکر می کنید که او چه حسی دارد. شیفتگی و تمایل شما، راه خود را به ذهن خواب شما باز می کند. از طرف دیگر، خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما ویژگی های خاصی از دوستتان را قبول کرده اید و در شخصیت خود بوجودآورده اید

خواب دیدن اینکه شما در ملا عام یا در مکان های متفاوت عشق بازی می کنید، به مساله یا نیاز ج- نسی زیاد مربوط است. خواب شما ممکن است به شما بگوید که شما نیاز دارید خودتان را بیشتر ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر ادراک شما در مورد تمایلات و نیاز های عشقی در محتوی هنجار های اجتماعی است. شما ممکن است احساسات خود را در مورد رابطه ی ج- نسی، ازدواج، عشق و نقش های زن و مرد مورد سوال قرار داده اید. (زیر سوال ببرید)

خواب دیدن عشق گم شده تان بیانگر رابطه ای ایده آل گرایانه است. شما به دنبال رمانتیک بودن، هیجان و تازگی هستید که در رابطه فعلی تان وجود ندارد

خواب دیدن اینکه به شما گفته می شود که شما هرگز مورد علاقه نبوده اید، به احساسات شخصی شما در مورد بی ارزش بودنتان اشاره دارد(حس می کنید بی ارزشید). این احساسات برخواسته از احساس گناه و/یا عزت نفس پایین است

خواب دیدن اینکه شما قسمتی از یک مثلث عشقی هستید که هردو عاشق یک فرد هستید، بیانگر این است که شما شکلی از نا امنی و حسادت را در رابطه بیداری تان تجربه می کنید. شما حس می کنید که توجه و زمانتان تقسیم می شود. اگر شما خواب ببینید که عاشق دو فرد مختلف هستید، پس به این معنی است که شما به رابطه ی فعلی تان کاملا متعهد نیستید. تعبیر دیگر این است که افراد درگیر در مثلث عشقی، ممکن است همه ی جنبه های شما باشد. شما کشمکش احساسی قوی ای را تجربه می کنید

دیدن عاشق در خوابتان نمادی از مقبولیت، ارزش خود و تایید ارزش درونی حقیقی تان است. شما جنبه های زنانه و مردانه را یکپارچه می کنید. در نتیجه، شما حس کامل بودن می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن عاشق ممکن است کسی باشد که ایده آل شماست. خواب می تواند جبرانی برای یک رابطه ی ناکامل در زندگی واقعی تان باشد، رابطه ای که رضایت بخش نیست

خواب دیدن یک عاشق قدیمی، یا عاشق قبلی تان، بیانگر مسائل حل نشده/تمام نشده مربوط به این رابطه ی خاص است. شاید رابطه ی فعلی تان، برخی از همین مسائل را بیدار نگه می دارد(بیدار می کند)

عصا

دیدن یا استفاده از عصا در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز به حمایت و نصیحت دارید. عصا ممکن است بیانگر کسی باشد که شما به او اعتماد دارید و می توانید به او تکیه کنید

دیدن یا استفاده از عصا در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز به حمایت دارید. ازینکه درخواست کمک کنید نترسید

عصبی و دستپاچه

خواب دیدن اینکه شما در مورد چیزی عصبی و دستپاچه هستید بیانگر این است که به خودتان شک دارید و حس نا امنی می کنید

عصر

خواب دیدن اینکه عصر است بیانگر پایان یک چرخه، پیری یا مرگ است. ممکن است نمادی از امید های درک نشده باشد

عطارد

دیدن عطارد در خوابتان بیانگر حرکت سریع است. شما نیاز دارید که اول کامل راجع بهش صحبت کنید و بعدا مفصل راجع بهش فکر کنید. به غریزه ی خود اعتماد کنید

دیدن سیاره عطارد در خوابتان نمادی از هشدار، آگاهی، ارتباط باز، دلیل و تطبیق پذیری است. خواب ممکن است بیانگر این باشد که نیاز دارید یک سری ویژگی ها را در زندگی بیداری تان نمایش دهید. شما در زندگی کاری تان کارایی را به نمایش می گذارید

عطر

خواب دیدن اینکه شما عطر یا اسپری می زنید بیانگر این است که شما به دنبال خوشی بیشتر در زندگی تان هستید.

به مشام رسیدن و بوئیدن عطر در خوابتان بیانگر خاطرات و نوستالژی است. شما گذشته تان را به خاطر میآورید

عطسه

خواب دیدن اینکه عطسه می کنید بیانگر زندگی راحت و پر از لذت است. تعبیر دیگر این است که بیانگر شفای درونی است

عفونت

خواب دیدن اینکه عفونت دارید بیانگر افکار و ایده های منفی است که در مورد شما درونی شده است. جایی از بدن را که این عفونت را دارد در نظر بگیرید، مهم است

عقاب

 دیدن عقاب در خوابتان نمادی از اصالت خانوادگی، غرور، وحشی بودن، آزادی، ارشد بودن، جرات و شجاعت و توانایی ذهنی قدرتمندی باشد. بیانگر تجدید و احیای فردی و ارتباط شما با بعد روحانی تان است. شما خیلی شدید و با شجاعت خواهید جنگید (تا آخرین نفس خواهید جنگید) تا بالاترین جاه طلبی هاتان و بزرگترین تمایلاتتان را درک کنید و بدست اورید.

خواب دیدن یک عقاب که گیر افتاده یا در قل و زنجیر است بیانگر موقعیتی مستاصل است که شما حس محدود شدن و خفگی می کنید. شما قادر به بیان خودتان نیستید و اینکه واقعا چه کسی می خواهید باشید. چیزی را که عقاب را به قل و زنجیر کشیده در نظر بگیرید، می شود مربوط به چیزی باشد که شما را عقب نگه داشته(مانع شما شده است)

دیدن یک لانه از عقاب های کوچک در خوابتان بیانگر دستیابی و صعود شما به بالای نردبان وضعیت اجتماعی است(در شرایط اجتماعی، به اوج می رسید)

خواب دیدن اینکه یک عقاب را می کشید بیانگر بی رحمی شماست. شما به چیزی اجازه نمی دهید که سر راه جاه طلبی های شما و رسیدن به اهدافتان بایستد، حتی اگر به این معنی باشد که به اطراف و اطرافیان خود صدمه بزنید. اگر کس دیگری یک عقاب را بکشد، بیانگر این است که شهرت، شانس و قدرت شما، بیرحمانه از شما گرفته خواهد شد

خواب دیدن اینکه شما گوشت یک عقاب را می خورید بیانگر شخصیت قوی و محکمتان، شما را به ثروت و اثر بخشی زیاد خواهد رساند

عقب عقب راه رفتن

لطفا به کلمه راه رفتن نگاه کنید

عقب ماندن

خواب دیدن اینکه پشت کسی هستید بیانگر این است که از کسی حمایت می کنید یا تشویقش می کنید. تعبیر دیگر این است که به افکار و احساسات ناخودآگاه اشاره دارد

خواب دیدن اینکه جا گذاشته می شوید(پشت سرتان می گذارند) بیانگر احساس طرد شدن از یک گروه است یا اینکه متناسب یک گروه نیستید. ممکن است ترس هایی را بیان کند که قادر نیستید تحملشان کنید. شما، توانایی هاتان را مورد سوال قرار می دهید(زیر سوال می برید) و یا ممکن است که از ظرفیت کامل خود استفاده نکنید. اگر شما چیزی یا کسی را پشت سر گذارید، بیانگر این است که شما آماده اید گذشته را پشت سر گذاشته و به جلو حرکت کنید

عقرب

دیدن یا نیش زده شدن توسط عقرب در خوابتان بیانگر موقعیتی در بیداری تان است که ممکن است دردناک یا مضر باشد. بیانگر احساسی مخرب، حرف های سوزناک، کلمات تلخ و یا افکار منفی باشد که توسط شما گفته می شود یا هدفش شمایید. شما ممکن است در مسیر تخریب و شکست خود باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید). عقرب نمادی از مرگ و تولد دوباره است. شما نیاز دارید از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید درست کنید. تعبیر دیگر این است که عقرب بیانگر فردی است که در ماه عقرب(آبان-نوامبر) به دنیا آمده است

دیدن عقرب شناور در آب بیانگر این است که نیاز دارید درد را رها کنید و یاد بگیرید که موقعیت را بپذیرید. شما ممکن است در فرآیند سه مرحله ای انکار، قبول و نهایتا حرکت کردن باشید

عقیق

دیدن عقیق سیاه در خواب سمبلی از ارزش و قدرت و شجاعت است

دیدن عقیق قرمز در خواب بیانگر صلح، طول عمر و سلامت است

اگر شما از عقیق خاطره شخصی دارید، این خواب ممکن از برگرفته از خاطرات و تجارب شخصی شما باشد.

سنگ عقیق بیانگر نیاز به شفای معنوی است

عکاس

خواب دیدن اینکه شما عکاس هستید بیانگر این است که تمایل دارید به یک تصویر خاص، زمان خاص یا دوره ای خاص در زندگی تان بچسبید

عکس

دیدن عکس در خوابتان بیانگر این است که یک رابطه هست که نیاز به توجه شما دارد. شما نگاه کافی و عمیق به مساله ندارید. تعبیر دیگر این است که خواب به این معنی است که شما به گذشته تان یا یک امید واهی چسبیده اید. اینکه چه کسی یا چه چیزی در عکس هست را در نظر گیرید. تصویر ممکن است تلاش کند شما را به لحظه ای خاص در آن زمان ببرد

خواب دیدن اینکه شما عکس را عوض می کنید بیانگر این است که تصویر غلطی ایجاد می کنید. یا چیزی است که آنچه که به نظر می رسد نیست

خواب دیدن اینکه عکسی را پاره می کنید بیانگر این است که گذشته را رها می کنید و برای آینده زندگی می کنید

علا الدین

دیدن یا خواب دیدن اینکه شما علا الدین هستید بیانگر درک اهداف و رویاهاتان است

علاج

خواب دیدن درمان برای یک بیماری، بیانگر تغییرات مثبتی است که پیش روست. چیزها به سوی بهتر بودن پیش می رود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر امید است

علامت

دیدن علامت در خوابتان بیانگر این است که نیاز به کمک دارید. شما نیاز به جهت و راهنمایی در زندگی تان دارید. به چیزی که علامت می گوید توجه کنید و چیزی که به شما گوش زد می کند تا انجام دهید.

علامت ایست

دیدنش در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید از کاری که انجام می دهید دست بکشید و در مورد موقعیت، قبل از پیش روی دوباره، فکر کنید. شما نیاز دارید که با دقت و احتیاط پیش روید. تعبیر دیگر این است که علامت توقف، بیانگر موانع و مشکلات در مسیرتان است

خواب دیدن اینکه شما از علامت توقف رد می شوید بیانگر این است که پیامد های کارهاتان را در نظر نمیگیرید. ممکن است به عادات بی ملاحظه ی شما اشاره داشته باشد

علامت تعجب

دیدن علامت تعجب در خوابتان نمادی از هیجان، قدرت، تعجب یا ناباوری است. شما نگاهی مثبت به زندگی دارید. تعبیر دیگر این است که خواب یک جور هایی دارد یک ضرورت را در مورد یک موضوع بیان می کند

علامت مساوی

دیدن علامت مساوی در خوابتان بیانگر تعادل و تقارن است. شما به دنبال نظم و ترتیب در زندگی تان هستید. دو خط موازی، علامت مساوی است که نمادی از عدد 11 هم هست

علائم راهنمایی رانندگی

دیدنش در خوابتان بیانگر نصیحت و پیامی است که ضمیر ناخودآگاهتان تلاش می کند به شما انتقال دهد. علائم جاده ممکن است تلاش کند که شما را به سمت تصمیمات خاص هدایت کند. چیزی که این علائم جاده به شما می گوید و اینکه چگونه نیاز دارید پیامش را در مورد جنبه ای از زندگی روزمره تان به کار برید را در نظر گیرید

لطفا به تعبیر خواب کلمه ی علامت رانندگی توقف یا دوربرگردان نگاه کنید

عمارت

دیدن عمارت در خوابتان نمادی از بیشترین ظرفیت و رشد شماست. شما ممکن است حس کنید که موقعیت یا رابطه ی فعلی تان درگیر عادت است

خواب دیدن عمارت در آسمان، بیانگر اهداف بلند شماست. خواب ممکن است به این معنی باشد که شما حس می کنید از هر کس دیگری بالاتر هستید تا حدی که شما می خواهید خودتان را ایزوله کنید

عمل جراحی

خواب دیدن اینکه شما عمل جراحی می شوید بیانگر این است که شما نیاز دارید که چیزی را از سیستم خود خارج کنید یا پایش را از زندگی تان ببرید. شاید شما نیاز دارید که چیزی را رهایش کنید و عادت هاتان را تغییر دهد

خواب دیدن اینکه شما روی کسی عمل جراحی می کنید بیانگر این است که شما با مسائلی عمیق رو برو هستید یا با افکار سرکوب شده ای سرو کار دارید

خواب دیدن اینکه شما یا کس دیگری، تحت عمل جراحی هستید بیانگر باز شدن خودتان و یا نیاز به شفای احساسی است. شما نیاز دارید که چیزی از زندگی تان را ببرید یا حذف کنید. تعبیر دیگر این است که عمل جراحی بیانگر این است که شما اثر یک فرد مقتدر را حس می کنید. در نتیجه شما مجبور می شوید که به شیوه ای خاص عمل کنید. تعبیر واضح تر این خواب اینگونه است که ممکن است بازتابی از نگرانی شما در مورد عمل جراحی ای که پیش رو دارید یا نگرانی شما در مورد سلامتی تان باشد

عمل جمع

خواب دیدن اینکه شما یک مساله ی جمع را حل می کنید بیانگر مسئله مستقیم، روشن و واضح است. زیاد در مورد معنی یک مساله  ای که میدانید معنی خاصی ندارد فکر نکنید. 

خواب دیدن اینکه شما نمی توانید به درستی جمع کنید بیانگر گیجی و هرج و مرج است. تفسیر مستقیم تر بیانگر این است که چیزی در زندگی بیداری تان به نتیجه نمی رسد.

عملیات

خواب دیدن عملیات ارتش بیانگر این است که نیاز دارید مساله یا موقعیتی را با نظم و ترتیب، دقت و برنامه ریزی پیش ببرید. در تصمیمتان عجله نکنید

عمو: دایی

دیدن عموتان در خواب بیانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند.

خواب دیدن اینکه عموی مرده تان، به شما زنگ می زند که بگوید، او نبش قبر می کند، بیانگر این است که ضمیر ناخودآگاهتان به شما در مورد یک حقیقت مخفی یا راز خانوادگی که نیاز است پرده برداشته شود، می گوید

عمودی

خواب دیدن خط عمودی یا چیزی که عمودی است، نمادی از عالم روحانی و فرا طبیعی است

عمه

خواب دیدن عمه(خاله) تان در خواب بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. خاله(عمه) ممکن است بیانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. او همچنین می تواند به عنوان جایگزین مادر دیده شود.

عنتر (یک نوع میمون)

دیدن عنتر در خواب بیانگر این است که شما نیاز دارید احساسات خود را بیشتر بیان کرده منتقل کنید. شما نیاز دارید به صورت رک و راست به دیگران بگویید که چه احساسی دارید. از طرف دیگر، می توان گفت که شما خودتان را به شیوه ای نادرست ابراز می کنید

بویژه خواب دیدن عنتر سفید به معنی این است که کاملا عاری از احساس هستید.

عنکبوت

دیدن عنکبوت در خوابتان بیانگر این است که حسی مثل حس یک بیگانه در یک موقعیت را دارید. یا شاید می خواهید فاصله تان را حفظ کنید و از موقعیتی حذاب و وسوسه انگیز دور بمانید. عنکبوت، نمادی از قدرت زنانه یا شکل مادری کنترل کنند در خوابتان است. تعبیر دیگر این است که عنکبوت در خوابتان، نمادی از بدشانسی است. دیدن عنکبوت مرده در خوابتان بیانگر این است که شما بر وسوسه ی زنانه ای قوی غلبه کرده اید

دیدن عنکبوتی که در خوابتان تار می تند بیانگر این است که شما به خاطر سخت کوشی تان پاداش خواهید گرفت. در شغلتان ترفیع خواهید گرفت یا به خاطر دستاوردتان در یک وظیفه ی مشکل، شناسایی خواهید شد. عنکبوت ها، نمادی از خلاقیت هستند، به خاطر تارهای پییچده ای که می تنند. جنبه ی منفی آن، عنکبوت ها ممکن است بیانگر حس گیر کردن در یک رابطه ی چسبنده باشند. بیانگر نیروی کنترل کننده و به دام انداختن است. شما حس می کنید که کسی یا موقعیتی، زندگی را از شما بیرون می کشد. تعبیر دیگر این است که اگر عنکبوت در خوابتان تاری می تند، می تواند استعاره ای از دنیای مجازی www و ارتباط جهانی باشد

دیدن تخم عنکبوت در تار بیانگر این است که شما قادر نیستید به طور کامل ظرفیت خود را درک و قبول کنید. شما از ابراز خود باز داشته می شوید.

دیدن عنکبوتی که در خوابتان از دیوار بالا می رود بیانگر تمایلات شماست که به زودی درک خواهد شد

خواب دیدن اینکه عنکبوت از سقف روی شما پایین میاید بیانگر این است که شما قادر به فرار کردن از یک رابطه نیستید. اگر شما خواب بچه عنکبوت ببینید، نماد یک رابطه ی جدید یا اخیر است.

خواب دیدن اینکه شما توسط یک عنکبوت گاز گرفته می شوید بیانگر کشمکش بین شما و مادرتان یا یک زن کنترل کننده ی دیگر در زندگی تان است. خواب ممکن است استعاره ای از یک مادر حریص یا قدرتی زنانه برای مالکیت و به دام انداختن باشد. شاید شما حس می کنید که در یک رابطه گیر کرده اید.

خوردن عنکبوت یا خواب دیدن عنکبوت در دهانتان نمادی از کنترل روی یک موقعیت است. شما نمی ترسید که تسلط خود را در یک رابطه اعمال کنید (بر یک رابطه مسلط شوید)

عود دود کردن

خواب دیدن اینکه عود می سوزانید بیانگر یادگیری روحی است. بیانگر سطح بالای آگاهی است

عهد و پیمان

خواب دیدن اینکه شما عهد و پیمان می بندید بیانگر قولی است که روی دیگران اثر می گذارد. خواب، تایید مجدد قولتان است و اینکه دیگران را نا امید نمی کنید.

عینک

خواب دیدن اینکه شما عینک می زنید و در حالت نرمال عینک نمی زنید، بیانگر این است که شما نیاز دارید به یک موقعیت، دید واضح تری داشته باشید. ممکن است یک سو تفاهم یا یک موقعیت باشد که اشتباه دریافت شده و نیاز دارد که روشن شود

دیدن عینک شکسته در خوابتان بیانگر این است که دیدگاه و درکتان، خراب است. شما حقایق را درست نمیبینید

دیدن یا زدن عینک سه بعدی در خوابتان به این معنی است که نیاز دارید به یک مساله یا چیزی، از چشم انداز جدید نگاه کنید. شما نیاز دارید که همه ی نقطه نظر ها و دیدگاه ها را در نظر گیرید

عینک آفتابی

خواب دیدن اینکه شما عینک آفتابی می زنید بیانگر درک ضعیف شما در مورد یک مساله است. شما تمایل دارید که بدبین باشید و بعد منفی یا تاریک چیزها را ببینید. شاید نمیخواهید ببینید یا دیده شوید

دیدن کسی که عینک آفتابی در خوابتان می زند بیانگر این است که برای شما سخت است که این فرد را بشناسید. درک کردن او سخت است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید