کانگورو

دیدنش در خوابتان به حمایت مادرانه و پدرانه اشاره دارد. شما ممکن است ماهیت مادرانگی و پرورش خود را ابراز کنید. شاید شما خیلی حمایتی هستید. تعبیر دیگر این است که کانگورو نماد تهاجم و خشونت است. اگر کانگورو دارد می پرد، پس خواب مشابه این است که شما چگونه از یک چیز به چیز دیگر می پرید. شما توانایی ندارید که به یک چیز بچسبید

خواب دیدن اینکه کانگورو به شما حمله می کند بیانگر این است که شهرت شما زیر سوال می رود

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید