گریپ فروت

دیدن یا خوردن گریپ فروت در خوابتان بیانگر حس رفاه و حالت تازگی ذهن است. شما احساس می کنید که روحتان جلا یافته و بدنتان جوان شده است دیدن درخت گریپ فروت در خوابتان نمادی از استعداد هاتان، سیستم باور و کردار خوبتان است. ممکن است بیانگر ثمره ی کارتان باشد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید