تعبیر خواب لیمونارد

لیموناد: شربت آبلیمو

خواب دیدن اینکه لیموناد می نوشید بیانگر این است کهنیاز دارید خونسرد باشید. شاید شما درگیر بحثی هستید که خیلی داغ می شود. از نظر استعاری، خواب بیانگر تطهیر روحی است
مطالب مشابه  تعبیر خواب روباه
ارسال دیدگاه
error: Content is protected !!