گردن

دیدن گردنتان در خواب بیانگر رابطه ی بین ذهن و بدن است. بیانگر قدرت ارائه، محدودیت خود و نیازتان برای کنترل احساساتتان است و اینکه مدام حواستان به آنها باشد.

خواب دیدن اینکه گردنتان صدمه دیده است یا زخم شده است بیانگر این است که بین قلب و مغزتان فاصله می افتد. یک فاصله ی واقعی بین اینکه چه احساسی دارید و اینکه چه فکر می کنید وجود دارد. شما حس ناسازگار بودن می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر چیزی یا کسی است که گردنش درد می کند

اگر شما خواب میبینید که گردنتان کلفت است یا ورم کرده است، بیانگر خلق و خوی تند شماست

دیدن یا بستن چیزی دور گردن درخوابتان بیانگر این است مه تلاش می کنید دوباره قلب و ذهنتان را مرتبط کنید. شما تلاش می کنید که احساساتتان را معقول کنید

خواب دیدن اینکه کسی چیزی دور گردنش می بندد به سیستم حمایتی شما اشاره دارد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید